Publiceringsdatum: 14 februari 2020

Samråd om viktiga vattenfrågor – här är synpunkterna

Under 2019 höll tre vattendistrikt samråd om ”viktiga vattenfrågor”. Synpunkterna från de drygt 200 instanser som svarade finns nu sammanställda i tre dokument.

Samrådet om Viktiga vattenfrågor pågick från 2 maj till 1 november 2019 i vattendistrikten Bottenviken, Bottenhavet och Norra Östersjön. Samrådet syftade till att ta reda på om vattenmyndigheterna fått med de viktigaste frågorna eller om vi bör prioritera annorlunda när det gäller förvaltning av sjöar, vattendrag samt kust- och grundvatten. Frågor, utmaningar och förutsättningar beskrevs i samrådsdokumenten som bland annat publicerades på vattenmyndigheterna.se.

Över 200 instanser totalt kom in med synpunkter: kommuner, länsstyrelser, vattenråd, verksamhetsutövare, intresseorganisationer, branschorganisationer, universitet och nationella myndigheter med flera. För Bottenhavets del rörde det sig om 70 instanser, i Bottenviken 51 och i Norra Östersjön 93 instanser. Vattenmyndigheten i respektive distrikt har nu sammanställt svaren övergripande.

Sammanställning samrådssvar Bottenviken

Sammanställning samrådssvar Bottenhavet

Sammanställning samrådssvar Norra Östersjön

Samrådet om viktiga vattenfrågor var en del i arbetet mot en ny förvaltningsplan som i december 2021 ska ersätta den nuvarande planen från 2016. Under slutet av 2020 ska förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer ut på samråd.

De två övriga vattendistrikten, Västerhavet och Södra Östersjön, har haft sina samråd om Viktiga vattenfrågor vid ett tidigare tillfälle.

Kontakt