Publiceringsdatum: 8 januari 2020

Så fördelas övergödningspengarna

En person i en roddbåt tar upp nät.

Vattenmyndigheterna har fått drygt 13 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten att fördela till vattenorganisationers projekt mot övergödning. En åtgärd som förbättrar vatten är så kallat reduktionsfiske av till exempel braxen och mört. Foto: Fredrik Pettersson/Mostphotos

Närmare hundra ansökningar om extrapengar har nu behandlats. Drygt 13 miljoner kronor delas ut.

Under några veckor i november 2019 kunde vattenråd och andra lokala aktörer söka extrapengar till projekt med övergödning i fokus. Närmare 100 ansökningar strömmade in till de fem vattendistrikten som nu delat ut pengar till ett åttiotal projekt.

Bidraget ska leda till åtgärder och aktiviteter för en bättre vattenstatus med fokus på övergödning och kommer från Havs- och vattenmyndigheten.

Kriterierna för att ta del av medlen är att aktiviteterna ska förbättra samverkan inom eller mellan avrinningsområden och att de ska leda till åtgärder som ger en allmän nytta. Bidragstagarna ska också redovisa vad medlen använts till senast i december 2020.

Eftersom de tre södra vattendistrikten – Södra och Norra Östersjön samt Västerhavet – både har störst befolkning och mest problem med övergödning kom de flesta ansökningarna därifrån. De distrikten har också fått mest pengar att dela ut, 3 miljoner kronor vardera för Västerhavet och Norra Östersjön medan Södra Östersjön fick 4,5 miljoner kronor. Bottenhavet och Bottenviken fick 1,5 miljoner kronor vardera.

Bland projektidéerna kan märkas minskning av växtnäringsläckage vid ridklubbar, inköp av en våtkemi-sensor, anläggande av våtmarker och reduktionsfiske för att minska en dominerande art och återställa den ekologiska balansen i en sjö. 

Beviljade extra bidragsansökningar 2019‌

Aktör

Projektbeskrivning

Summa

Mellanbygdens vattenråd, Robertsfors, Umeå och Skellefteå kommuner samt Länsstyrelsen i Västerbotten

Ansökan syftar till att göra en källfördelningsanalys av vattenförekomster med konstaterad påverkan från näringsbelastning.  Målet är att ta fram kostnadseffektiva åtgärdsförlag i syfte att nå miljökvalitetsnormerna för vattendragen Lillån och Tavelån samt Inre Ljusvattnet i Bureälvens avrinningsområde. Detta skall ge en bättre grund för åtgärdsplanering och därmed förutsättningar för att nå beslutade miljökvalitetsnormer (samt miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård.


650000

Bottenvikens vattenråd

Ansökan syftar till att undersöka föroreningskällor och förbättringsåtgärder i sjön Renträsket i Arvidsjaurs kommun. Sjön har haft återkommande problem med algblomning av cyanobakterier. 2017 gjordes åtgärder på enskilda avloppsanläggningar och nu ska det undersökas ifall det finns övriga föroreningskällor som bidrar till övergödningen.

150000

Länsstyrelsen Norrbotten

Ansökan syftar till att ta fram åtgärdsunderlag för 2-5 prioriterade vattenförekomster (exempelvis Mulöviken i Luleå kommun samt Muskusträsken i Älvsbyns kommun) i samarbete med berörda kommuner och vattenråd. Målet är att anordna tillfällen för samverkan genom etablerade forum såsom vattenråd och kommuner för att välja ut prioriterade vattenförekomster och eventuellt samarbeta om provtagning. En fördjupad kartläggning av påverkanskällor och deras bidrag till näringsbelastning skall göras, vilket är nödvändigt för att kunna föreslå konkreta och relevanta åtgärder.

500000

Länsstyrelsen Västerbotten

Ansökan syftar till att anordna en workshop om betydelsen av internbelastning i sjöar. Föreläsare från universitet kommer att bjudas in liksom representanter från andra projekt som har genomfört åtgärder mot internbelastning i Sverige och Finland.  Projektet är en samverkan  mellan alla vattenråd i Västerbottens län, tre kommuner och länsstyrelsen. Det kommer även finnas möjlighet för samtliga vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt att delta.

180000


Beviljade extra bidragsansökningar 2019

Aktör

Projektbeskrivning

Summa

Ljusnan- och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd

Medel för inköp av en våtkemi-sensor för initial utplacering vid mätstationen i Florån där vattenprovtagning med hög dygnupplösning med en automatisk ISCO-provtagare redan är inplanerad under våren, sommaren och hösten 2020 inom ett pågående övergödningsprojekt. Avsikten är att under en inkörningsperiod kunna jämföra provanalyserna. Jämförelsen ska ske med två olika vattenprovtagnings metoder och för den vattenkemi som råder i ett mellanstort vattendrag med ett betydande inslag av jordbruksmark. Efter inkörningsperioden flyttas utrustningen till Växboån, som mynnar i Västersjön norr om Bollnäs. Västersjön har problem med övergödning vilket sannolikt är kopplat till påverkan från den relativt stora andelen jordbruksmark i avrinningsområdet. Syftet med den kontinuerliga fosforprovtagningen är att öka kunskapen om näringsämnesbelastningen på sjön då dataunderlaget är svagt och ta fram ett underlagsmaterial inför åtgärder mot övergödning. Projektet utförs i samarbete med Bollnäs kommun.

400000

Ljusnan- och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd

Ansökan syftar till samverkan, engagemang och kompetenshöjning kring status och åtgärder i
recipienten.

Målgrupp: Markägare, fiskevårdsområdesföreningar, politiker, kommuntjänstemän med fler.

Genomförande: Anordna vattendagar i alla delar av Ljusnans avrinningsområde. Målet är att
genomföra 5 sådana tillfällen under 2020 i olika delar av avrinningsområdet. Tillfällena kommer
innehålla både föredrag och studiebesök/vattendragsvandringar.Ljungans Vattenråd

Ljungans vattenråd söker medel för att starta ett projekt med syfte:

  • att samordna befintliga mätningar av ytvattenstatus som idag inte är samordnade och inte finns tillgängliga för externa intressenter
  • att etablera nya relevanta mätningar inom Ljungans avrinningsområde som mäter status på ytvatten.

490000

Sundvalls kommun

Projektet syftar till att öka kunskap, samverkan och förbättringsåtgärder för att minska näringsbelastningen till Bjärmesjön, Sundsvalls kommun.
Projektet utgör pilotförsök och eventuellt modell inför kommande arbeten inom andra avrinningsområden med övergödningsproblematik.

133800

Beviljade extra bidragsansökningar 2019‌‌

Aktör

Projektbeskrivning

Summa

Enköpings kommun (som LEVA-samordnare)

Bildande av vattenråd för Enköpingsån och Örsundaån.

120000

Enköpings kommun (som LEVA-samordnare)

Framtagande av lokal åtgärdsplan för Skattmansö och Långtorabäck.

380000

Nyköpingsåarnas VVF

Provtagning av "hot-spots" - identifiera mindre vattendrag med högt fosforflöde.

80000

Nyköpingsåarnas VVF

Konkreta åtgärder och kunskapshöjande aktiviteter i sjön Yngerns avrinningsområde.

272000

Sagåns vattenråd

Kartering i Sagåns avrinningsområde över lämpliga platser för vattenfördröjande åtgärder.

250000

Salems kommun

Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Uttrans avrinningsområde i Salems kommun.

470000

Svartåns vattenråd (Västerås stad)

Studiebesök till sjön Öljaren för att inspireras till åtgärder mot internbelastning.

30000

Svartåns vattenråd (Västerås stad)

Identifiering av lämpliga platser för åtgärder i tidigare identifierade problemområden, samt genomförande av mindre åtgärder.

370000

Södertälje kommun

Sedimentprovtagning och analys för att identifiera internbelastade sjöar i Södertälje kommun.

295000

Åkerströmmens VVS

Anordna en hästkunskapsdag med fokus på övergödning.

150000

Åkerströmmens VVS

Informationskampanj till lantbrukare om gödsling och strukturkalkning.

50000

Vansjön- Nordsjöns VVF

Rådgivning för tillståndsprövning av vattenverksamhet, syftande till reglering av Vansjö för att återföra sjön till ett mer naturligt tillstånd.

350000

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund

Kartering av biotoper och kartläggning av näringsläckage i tillrinnande vattendrag till Öljaren.

183000Beviljade extra bidragsansökningar 2019‌‌

Aktör

Projektbeskrivning

Summa

Vattenråd BruatorpsånGrisbäcken-Brömsebäcken

Ta bort risken för läckage från våtmark och fosforfälla samt att öka medvetenheten om att sediment är en värdefull fosfor resurs.

70000

Bräkneåns vattenråd


Informationskväll, inspirationsresa och vattenprovtagning.

126000

Emåförbundet


75000

Gothems vattenråd


160000

Vattenrådet för Lyckebyån


200000

Marströmmens vattenråd - Bromsa vattnet i sjöarna

Vill lägga ut block med mera vid utlopp från sjöar för att bromsa upp vattnet.

100000

Marströmmens vattenråd - Vattendrag i skogsbygd

Projektera och göra våtmarker i skogen.

100000

Marströmmens vattenråd - Nulägesanalys Laxemar

Vill anlägga våtmarker. Nulägesbeskrivning. Undersökningar har gjorts (2004) tidigare.

45000

Mieåns vattenråd

Vattenvandringar och vattenprovtagningar.

86000

Nordvästra Gotlands vattenråd.


Reglerbar fördämning i Ireån för att hålla vatten i marken.

80000

Norra möre vattenråd - Förstudie våtmarkspark Torsbäcken

Förstudien innebär utreda förutsättningar, rita och hitta lösning så att det gynnar både vattnet, markägare och närboende.

50000

Norra Möre, Ljungbyån och Hagbyån-Hallstorpsåns vattenråd

Vattenråden för en renare Östersjö

350000

Norra Möre, Ljungbyån och Hagbyån-Hallstorpsåns vattenråd

Vårda och förbättra våra vikar

100000

Rååns vattenråd

Ta fram informationsmaterial om övergödning riktat mot markägare.

60000

Saxån- Braåns vattenråd

Exkursioner och åtgärder tillsammans med LEVA.

100000

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

Exkursioner för att öka kunskapen om vattenvård och värde.

100000

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

Skyltar uteklassrum.

100000

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd

Utbildning om vikten av att ta hand om vattnet med fokus på övergödning i Segeå.

50000

Skräbeåns vattenråd

Kalkfilterdike och våtmark.

150000

Stångåns vattenråd

Åtgärdsplan för sjösystemet Krön och Stångån

50000

Svartån-Sommens vattenråd

Ta fram underlagsmaterial inför åtgärder mot övergödning i form av åtgärdsanalyser. För det behövs ytterligare provtagningar.

76000

Svartån-Sommens vattenråd

Vattendragsvandring vid Hargsjön.

20000

Tullstorpsån

Utreda metod markägardrivna åtgärder.

750000

Vattenråd för Sydvästra Skåne

Utreda möjlighet att anlägga tvåstegsdiken.

100000

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å

Studiebesök hos annat vattenråd som kommit längre.

25000

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å

Utredning Lunnarpsbäcken.
Egentligen undersökande övervakning av engångskaraktär. Vill hitta källa till höga fosforhalter.

150000

Vikens vattenråd

Genomföra mätningar av näringsämnen, analys av proverna samt beräkning av belastningen till sjön Viken.

50000

Vikens vattenråd

Modellering av omsättning i sjön.

50000

Viråns och Oskarhamnsbygdens vattenråd

Blomstermåla våtmark.

67500

Viråns och Oskarhamnsbygdens vattenråd

Röjning av Sörgårdsgärde. För att uppnå god effekt på våtmarken med hänseende till näringsretention, återstår röjning av vegetation och buskar i kanter och på slänter.

45000

Viråns och Oskarhamnsbygdens vattenråd

Åtgärdsutredning Döderhultsbäcken.

67500

Vätternvårdsförbundet

Vattenprovtagningar.

102500

Ölands vattenråd


Ta fram och beskriva marker lämpliga för anläggning eller restaurering av, i första hand grunda våtmarker.

50000

Österlens vattenråd

Vattenprovtagningar.

125000

Östra Gotlands vattenråd

Ängmansviken: utreda effekt av vassröjning och bete och förbereda för eventuellt framtida arbete, med mer.

50000

Östra Gotlands vattenråd

Förstudie för tvåstegsdike, Ala.

50000

Övre Motalaströms vattenråd

Långsiktigt mål restaurera Motala Ströms vattensystem.

50000

Övre Motalaströms vattenråd

Förstudie Ulvåsabäcken. Den långsiktiga förhoppningen med förstudierna är att få till skott åtgärder i de båda vattensystemen.

50000

Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

Studiebesök på alla provpunkter.

25000

Vindåns vattenråd


25000

LEVA Kalmar


150000

LEVA Finjasjön


100000

Beviljade extra bidragsansökningar 2019‌

Aktör

Projektbeskrivning

Summa

Alsterälvens Vattenråd/Karlstad kommun

Skapa hemsida samt arrangera vattendag med vattendragsvandring för att nå ut angående övergödning och intergödning sjöar.

85000

Dalslands miljö- och energiförbund

Skala upp LEVA-projekt till hela Dalboslätten. Ansökan innefattar tillägg till LOVA-projekt: kartläggning, projektering åtgärder, inköp drönare. Nya insatser: inköp flödesmätare, biotopkartering, våtmarksuppföljning.

420000

Falkenbergs kommun, Miljö & Hälsoskydd

Förstärkning av LEVA-projektet "Samverkan ger framgång". Kartläggning, våtmarksprojektering, informationsinsatser, Förstudie biotopkartering

300000

Gullmarns vattenråd

Åtgärdssamordning inom Örekilsälvens avrinningsområde, med fokus på övergödningsfrågor, i två delområden.

262000

Himleåns vattenråd/Varbergs kommun

Samordnarstöd för Himleåns vattenråd.

200000

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund & vattenråd

Framtagande av en lokal åtgärdsplan av en konsult.

200000

Hushållningssällskapet Halland Våtmarker

Starta tre vattengrupper utmed kustmynnande vattendrag för att engagera och få till våtmarksprojekteringar. Påbyggnad av LEVA Kattegatt.

110000

Karlstad Ridklubb

Dagvattenutredning, åtgärder för minskat näringsläckage till Alsterälven

160000

Norsälvens Vattenråd/Kils kommun

Näringsbalans i två vattendrag. Samverkan, kartläggning, skapa hemsida.

180000

Stenungsunds Kommun

Denna ansökan avser tre ridklubbar som är belägna i Stenungsund, Orust och Tjörns kommuner. På de tre ridklubbarna vill vi utföra åtgärder som minskar läckaget av övergödande ämnen

375000

Tidans Vattenförbund

Kopplar till LEVA:s "Minskad övergödning i Tidan". Strukturkalkning, kalkfilterdiken, reglerbar dränering. Genomförda åtgärder tänkta som demonstrationsobjekt.

400000

Viskans Vattenråd

Utifrån tidigare utredningar samverka lokalt för åtgärdsgenomförande. Projektledning, samverkansaktiviteter, rådgivningskonsult.

160000

Ätrans Vattenråd

Biotopkartering vattendrag samt inventering av flodpärlmusslor, ska mynna ut i åtgärdsplan samt lokal vattengrupp i Ätrans översta del. Uppsökande markägarkontakter ingår.

148000


Kontakt