Publiceringsdatum:

Dags att berätta vad som gjorts under 2019!

En persons hand håller i en penna och checkar av med röda bockar i en checklista.

Foto: Mostphotos

Samtliga kommuner, länsstyrelser och utpekade myndigheter ska återrapportera till vattenmyndigheterna om vilka åtgärder som är genomförda under föregående år. 

Måndag den 2 december skickas frågeformulären ut, som utgör grunden för rapporteringen, till alla myndigheter, länsstyrelser och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet. Svaren ska vara inskickade senast den 28 februari 2020. Resultatet sammanställs sedan i en rapport under våren 2020.

Vid utskicket måndagen den 2 december till länsstyrelser och kommuner blev det fel årtal i bilagorna som skickades med mejlet. Via länken nedan hittar du de rätta bilagorna och information om hur du kan få en ny länk till enkät och vad du svarade 2018.

Rapportering av arbetet med åtgärdsprogrammet

Bakgrund

Under hösten har vattenmyndigheten justerat frågorna efter de synpunkter som kommit in från de som svarat på frågeformulären. I huvudsak är det samma frågor som tidigare år.

Rapporteringen kommer att fungera som ett underlag för uppföljningen av genomförda åtgärder, för att bedöma om fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller inte. Rapporteringen blir även ett underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027 och för Sveriges rapportering till EU-kommissionen. Aktuell Hållbarhet kommer att använda svaren från kommunerna när de rankar kommunernas miljöarbete.

Vattenmyndighetens sammanställning av resultatet publiceras i april och skickas även till berörda myndigheter och regeringskansliet.

Kontakt