Publiceringsdatum:

Stor respons på samråd om viktiga vattenfrågor

Flygbild över en å i skogslandskap.

Vattenmyndigheterna i distrikten Bottenviken, Bottenhavet och Norra Östersjön har genomfört ett samråd om "Översikt över väsentliga" frågor. Cirka 200 instanser har lämnat synpunkter.

Fram till 1 november pågick samråd om ”Översikt över väsentliga frågor” i de tre vattendistrikten Bottenviken, Bottenhavet och Norra Östersjön.

Vattenmyndigheterna tar sig nu an den trevliga uppgiften att gå igenom alla synpunkter som inkommit. Total har vi fått in svar från drygt 200 instanser och det tackar vi för!

I vattenmyndigheternas arbete med att ta fram förvaltningsplan 2021–2027, den fjärde förvaltningscykeln, ingår flera samråd för att ge myndigheter, kommuner, organisationer – ja, alla som vill – möjlighet att granska och tycka till om förslag.  

”Översikt över väsentliga frågor”, ÖVF, handlade i stort om vilka de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenresurserna är och vad som behöver prioriteras de närmaste åren för att förvaltningen av vattnet ska bli bättre.

Pågick ett halvår

Den 2 maj startade det halvårslånga samrådet om ÖVF i de tre nordligaste vattendistrikten. Samrådet kungjordes i distriktens tidningar och på vattenmyndigheterna.se lades ett dokument ut med frågor som vattenmyndigheterna var särskilt intresserade av att får svar på. På hemsidan fanns även ett excelformulär där intresserade kunde lämna sina svar.

Bottenhavets vattendistrikt har i dagsläget fått svar från 68 aktörer, Bottenviken från 52 och Norra Östersjön 85. Ett tiotal instanser har dock fått anstånd så detta är preliminära siffror.

– Nu sitter vi några på varje kansli och sammanställer svaren, går igenom dem och skickar vidare till våra interna arbetsgrupper som får ta med synpunkterna i sitt arbete, säger Lova Lind, vattensamordnare vid Bottenhavets vattendistrikt.

Sammanställning före jul

En sammanställning av samrådssvaren kommer att publiceras på vattenmyndigheterna.se före årsskiftet men den som inte kan ge sig till tåls till dess kan vända till respektive länsstyrelse för att ta del av svaren från enskilda remissinstanser. Du behöver då ange nedanstående diarienummer och vilken/vilka instansers svar du vill se.

Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt genomförde ett gemensamt samråd om ÖVF och ”Arbetsplan med tidtabell för vattenförvaltning fram till år 2021” redan under 2018 och fick då in närmare 3000 synpunkter från 141 aktörer.

Om knappt ett år, 1 november 2020, inleds nästa samråd inom vattenförvaltning och det blir då ett stort paket med förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför nästa förvaltningscykel som startar i slutet av 2021.

Kontakt