03 mar 2021 13.00 - 16.00

Samrådsmöte Bottenhavets vattendistrikt – tema jord- och skogsbruk

Välkomna på samrådsmöte den 3 mars klockan 13.00–16.00!

Nu pågår vattenmyndigheternas samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. Under samrådet bjuder vi in till ett möte om jord- och skogsbrukets påverkan på vår vattenmiljö. Skogsbruk är areellt den mest dominerande näringen som bedrivs i distriktet och eftersom den är så yttäckande ger den upphov till stor sammanlagd påverkan på sjöar och vattendrag.

Vilka är de specifika utmaningarna inom jord- och skogsbruket och hur kan vi tillsammans värna vattnets värden?

Agenda för mötet

Start 13.00
Introduktion till samrådet

  • Vad handlar samrådet om?
  • Möjligheter till påverkan

Vad finns i databasen VISS?

  • Så hittar du information om ditt lokala vatten

Åtgärder för vatten i skogsbruket

Åtgärder för vatten i jordbruket

PAUS

Välkommen att ställa dina frågor om åtgärder för vatten i jord- och skogsbruk

Exempel på lokala åtgärder med LOVA-finansiering

Hur jobbar ett vattenråd?

Vilka är de största utmaningarna inom jord- och skogsbruk med hänsyn till vattenkvalitet?

Så här lämnar du synpunkter i samrådet

Avslut 16.00

Lämna synpunkter på samrådsunderlaget

Samrådsmötet ska underlätta för dig att lämna synpunkter. Det är viktigt att allmänhet, företag och organisationer bidrar till arbetet med vatten för att vi ska kunna ta fram så bra underlag och åtgärder som möjligt. Synpunkter lämnas in skriftligt och senast den 30 april. Använd webenkäten: Lämna synpunkter | Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Har du synpunkter på en särskild vattenförekomst?

Sveriges vatten, utom det öppna havet och de allra minsta sjöarna och vattendragen, är indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. För varje vattenförekomst ska vattenmyndigheterna beskriva tillståndet i vattnet, bedöma om vattnet är påverkat av mänskliga aktiviteter och bestämma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. Är tillståndet sämre än miljökvalitetsnormerna behöver vi också föreslå åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) Länk till annan webbplats. samlar vi resultatet av alla bedömningar av vattenförekomsterna. Påverkan, statusklassificering och riskbedömning presenteras tillsammans med miljökvalitetsnormer och föreslagna praktiska åtgärder i miljön. Här kan du lämna synpunkter om en utvald vattenförekomst: Lämna synpunkt (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..

VAR: Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt