/

Åtgärder för myndigheter

Åtgärdsprogrammet riktar sig till elva centrala myndigheter och verk. De åtgärder som behöver genomföras är styrande och påverkar i sin tur de åtgärder som länsstyrelser och kommuner ansvarar för.   

Åtgärder i åtgärdsprogrammet 2016-2021

De myndigheter som har åtgärder i åtgärdsprogrammet 2016-2021 står förklarade nedan.

Boverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet.

Åtgärd 1  

Boverket ska vägleda länsstyrelser och kommuner om fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL).

Boverket behöver särskilt utveckla vägledning:

 1. till länsstyrelserna om granskning och överprövning av detaljplaner och områdesbestämmelser för tillämpning av miljökvalitetsnormerna för vatten, samt vägledning för mellankommunal samverkan avseende planering, planläggning och andra ärenden enligt PBL där avrinningsområden delas mellan flera kommuner,
 2. till kommuner om tillämpningen av miljökvalitetsnormerna för vatten i detalj- och översiktsplanering,
 3. om hur regionala vattenförsörjningsplaner och annat regionalt planeringsunderlag kan användas i översikts- och detaljplanering och i övriga ärenden enligt PBL.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och centrala myndigheter med ansvar inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 6

Länsstyrelserna 4, 5 och 9

Kommunerna 5, 6, 7 och 8

Åtgärden stödjer Boverkets genomförande av åtgärdsprogram för havsmiljö, om behov för vägledning avseende kommunal havs- och kustplanering.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 14 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Generalläkaren har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Åtgärd 1​

Generalläkaren ska i sin tillsyn av:

 1. miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter utöka och prioritera tillsynen så att den med beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas,
 2. förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder i områden där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Naturvårdsverket 2.

Åtgärden stödjer genomförandet av åtgärderna;

Naturvårdsverket 3

Länsstyrelserna 1 och 10

Kommunerna 1

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 2

Generalläkaren ska inom sitt ansvarsområde säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen samt bedriva systematisk och regelbunden tillsyn av vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag.

Åtgärden ska genomföras i samråd med berörda länsstyrelser.

När det gäller att säkerställa skydd för dricksvattenförsörjningen, inom Generalläkarens ansvarsområde, ska åtgärden vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Tillsynen ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden; Havs- och vattenmyndigheten 6.

Åtgärden stödjer genomförandet av åtgärderna;

Länsstyrelserna 4

Kommunerna 5

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 3

Generalläkaren ska i sin tillsyn av vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten beakta att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras i samråd med Trafikverket och berörd länsstyrelse och kommun.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av;

Trafikverket 1

Länsstyrelserna 5 och 12

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 4

Generalläkaren ska inom ramen för sin tillsyn och/eller tillståndsprövning

 1. av enskilda avlopp ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
 2. av reningsverk och avloppsledningsnät se till att det ställs krav på ökad rening eller på annat sätt minskade utsläpp där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Havs- och vattenmyndigheten 1 och Naturvårdsverket 1.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Havs- och vattenmyndigheten har åtta åtgärder i åtgärdsprogrammet.

​Åtgärd 1

Havs- och vattenmyndigheten ska:

 1. fortsätta att arbeta med utveckling av styrmedel så att utsläppen av kväve och fosfor från enskilda avlopp minskas, samt
 2. i frågor kring prövning och tillsyn av enskilda avlopp, fortsätta att utveckla sin vägledning till länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden ska leda till att det dels utarbetas styrmedel och dels utvecklas vägledning om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Generalläkaren 4

Länsstyrelserna 5 och 8

Kommunerna 1 och 4

Åtgärden är en revidering av åtgärd 3 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 2

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram vägledning till verksamhetsutövare, länsstyrelser och kommuner om hur spridning av miljögifter kan förhindras vid muddring, dumpning av muddermassor och annan vattenverksamhet som berör sediment, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Arbetet ska ske i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 2 och 3.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Generalläkaren 1, Skogsstyrelsen 2, Trafikverket 1

Länsstyrelserna 1, 5 och 10

Kommunerna 1

Åtgärden stödjer dessutom Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön, se faktablad nummer 16 och 17 i God havsmiljö 2020.

Åtgärden är ny i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 3

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en ny nationell plan för kalkningsverksamheten som ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Den nationella planen ska vara ett stöd för länsstyrelsernas kalkningsverksamhet och prioriteringar samt innehålla en analys av i vilken omfattning den nuvarande kalkningsverksamheten bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Naturvårdsverket 4 och 5, Skogsstyrelsen 1 och 2 samt

Länsstyrelserna 5 och 11

Åtgärden är en revidering av åtgärd 7 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 4

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av miljöförbättrande åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet.

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Kammarkollegiet 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden

Länsstyrelserna 1, 2 och 5

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 5

Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en nationell strategi för finansiering av åtgärder med avseende på vattenverksamheter/vattenanläggningar som saknar ansvarig verksamhetsutövare.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Kammarkollegiet 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna; Länsstyrelserna 1, 2 och 5.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 6

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning för länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten behöver särskilt utveckla

 1. vägledning för inrättande, tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden, och
 2. vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner.

Åtgärden ska ske i samråd med kommuner, länsstyrelser, Boverket och Sveriges geologiska undersökning.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Boverket 1

Länsstyrelserna 4 och 5

Kommunerna 5.

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 7

Havs- och vattenmyndigheten ska utveckla vägledning, rådgivning och information om hur åtgärder kan genomföras i syfte att minska internbelastningen och halterna av näringsämnen i vattenförekomster med internbelastning där det behövs för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Myndigheten ska också verka för en långsiktig etablering av näringsreducerande åtgärder direkt i sjöar och kustvatten och uppföljning av åtgärdernas effektivitet.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärden är ny i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärden stödjer Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön, se faktablad nr 11 och 12 i God havsmiljö 2020.

Åtgärd 8

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med att ta fram hanteringsprogram för invasiva främmande arter i vattenmiljöer inkludera de främmande arter som har en sådan påverkan att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samråd med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärden stödjer Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön, se faktablad nummer 3 i God havsmiljö 2020.

Åtgärden är ny i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021.

Jordbruksverket har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet.

Åtgärd 1

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020*, fokusområde 4B, för att minska växtnäringsförluster till områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det innebär att Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den tidpunkten ska ha identifierat vilka områden som berörs av åtgärden och att rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket 4.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 6

Länsstyrelserna 1, 5 och 6

Kommunerna 2

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 2

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020*, fokusområde 4B för att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det innebär att Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den tidpunkten ska ha identifierat områden som berörs av åtgärden och att rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 4 och 6

Länsstyrelserna 1, 5 och 6

Kommunerna 2

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 3

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020*, fokusområde 4B, för att minska negativ påverkan från markavvattning och bevattningsuttag. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna; Naturvårdsverket 6 och Skogsstyrelsen 1 och 2.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna

Länsstyrelserna 1, 3 och 5

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 4

Jordbruksverket ska inom ramen för Landsbygdsprogrammet särskilt uppmärksamma åtgärderna

 1. strukturkalkning
 2. kalkfilterdike
 3. anpassad skyddszon
 4. skyddszon
 5. våtmark
 6. fosfordamm
 7. tvåstegsdiken

för att dessa ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1 och 2.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden

Länsstyrelserna 5 och 6

Åtgärden är en revidering av åtgärd 16 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 5

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin vägledning för den egenkontroll som jordbruksföretag ska utföra med utgångspunkt i 26 kap. 19 § miljöbalken och 6 § egenkontrollförordningen (1998:901). Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Arbetet ska genomföras tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Skogsstyrelsen 1 och 2.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna

Länsstyrelserna 3

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 6

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser, kommuner och företag för att minska växtnäringsförluster till och påverkan från användning av växtskyddsmedel på vattenförekomster så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Länsstyrelserna 1, 3, 5, 6 och 7

Kommunerna 2

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Jordbruksverkets åtgärder: Åtgärd 1, 2 och 3

​*) Kommissionens beslut C(2015) 3485 final. Kommissionens genomförandebeslut av den 26.5.2015 om godkännande av Sveriges landsbygdsprogram för stöd från Europeiska jord-bruksfonden för landsbygdsutveckling (CCI 2014SE06RDNP001), och därefter gällande beslut om programändring.

Åtgärd 1

Kammarkollegiet ska ta fram en plan för att ta initiativ till omprövning och återkallelse av tillstånd för vattenkraftverk och dammar, där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Planen ska utgå från de tillsynsinsatser avseende vattenkraftverk och dammar som ska utföras av länsstyrelserna enligt länsstyrelsernas åtgärd 2 och länsstyrelsernas åtgärdsplaner enligt länsstyrelsernas åtgärd 5 d.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av och stödjer åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 4 och 5

Länsstyrelserna 1, 2 och 5d

Åtgärden är en revidering av åtgärd 18 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Kemikalieinspektionen har en åtgärd i åtgärdsprogrammet.

Åtgärd 1

Kemikalieinspektionen ska tillsynsvägleda länsstyrelser och kommuner samt informera allmänheten om hur kemiska produkter används så att negativ påverkan på vattenmiljön av prioriterade och särskilda förorenande ämnen enligt HVMFS 2013:19 minimeras.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Naturvårdsverket 1 och 2, Trafikverket 1, Jordbruksverket 2 och 6

Länsstyrelserna 1 och 7

Kommunerna 1 och 2

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Läkemedelsverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet.

Åtgärd 1

Läkemedelsverket ska arbeta för att minska påverkan från läkemedel på vattenmiljön, särskilt med avseende på prioriterade och särskilda förorenande ämnen som påverkar förutsättningarna för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärden ska genomföras i samråd med berörda myndigheter.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Naturvårdsverket 1

Kommunerna 3

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021

Naturvårdsverket har sju åtgärder i åtgärdsprogrammet.            

Åtgärd 1  

Naturvårdsverket ska identifiera behov av ökad tillämpning och ändring av befintliga styrmedel samt behov av nya styrmedel och vägledning, i syfte att förbättra förutsättningarna för att minska utsläppen av fosfor och kväve samt prioriterade och särskilda förorenande ämnen via avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och andra berörda centrala myndigheter, samt med länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara påbörjad senast i juni 2018 och ska sedan genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av Läkemedelsverket 1 och Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna

Länsstyrelserna 1, 3 och 5

Kommunerna 1, 3 och 8

Naturvårdsverkets åtgärd 7 rörande dagvatten behöver samordnas med denna åtgärd eftersom dessa är delvis överlappande.

Åtgärden är en revidering av åtgärderna 2 och 5 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärden stödjer Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön, se faktablad nr 19 i "God havsmiljö 2020".

Åtgärd 2

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter i syfte att minska utsläppen till vatten, från såväl punktkällor som diffusa källor, av prioriterade ämnen och särskilda förorenande ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen och andra centrala myndigheter med ansvar inom relevanta sak- och/eller förvaltningsområden, samt med länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Kemikalieinspektionen 1

Länsstyrelserna 1, 3, 5 och 10 

Kommunerna 1

Åtgärden är en revidering av åtgärd 5 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 3

Naturvårdsverket ska i sitt arbete med att fördela bidrag till åtgärder i förorenade områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vatten på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Generalläkaren 1, Havs- och vattenmyndigheten 2, Naturvårdsverket 2

Länsstyrelserna 5 och 10

Kommunerna 1

Naturvårdsverket åtgärd 3 är en revidering av åtgärd 8 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 4

Naturvårdsverket ska inom det europeiska luftvårdsarbetet fortsatt verka för att minska depositionen av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid samt prioriterade och särskilda förorenande ämnen från internationella källor.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Tillväxtverket och länsstyrelserna.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 3, Naturvårdsverket 5, Skogsstyrelsen 1 och 2

Länsstyrelserna 11

Naturvårdsverket åtgärd 4 är en revidering av åtgärderna 5 och 7 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 5

Naturvårdsverket ska vägleda länsstyrelserna och kommunerna i deras tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter, i syfte att minska utsläppen till luft av försurande ämnen såsom kväveföreningar och svaveldioxid samt prioriterade och särskilda förorenande ämnen i sådan omfattning att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärden stöds av åtgärden Naturvårdsverket 4.

Åtgärden stödjer åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 3, Skogsstyrelsen 1 och 2

Länsstyrelserna 1, 5 och 11

Kommunerna 1

Åtgärden är en revidering av åtgärd 4 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 6

Naturvårdsverket ska ta fram vägledning för markavvattningsverksamheter avseende åtgärder, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs - och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast i juni 2018.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 3, Skogsstyrelsen 1 och 2, Trafikverket

Länsstyrelserna 1, 3, 5 och 12

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 7

Naturvårdsverket ska identifiera behovet av och föreslå eller utveckla förändrade eller nya styrmedel för dagvattenhantering, samt utarbeta tillsynsvägledning avseende dagvattenhantering till länsstyrelser och kommuner. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket samt med länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden ska påbörjas senast i juni 2018 och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Länsstyrelsen 1 och 5

Kommunerna 1, 3 och 8

Naturvårdsverkets åtgärd 1 rörande avloppsreningsverk och avloppsledningsnät behöver samordnas med denna åtgärd eftersom åtgärderna är delvis överlappande.

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Skogsstyrelsen har fyra åtgärder i åtgärdsprogrammet.

​Åtgärd 1

Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera påverkan från dessa verksamheter i anslutning till vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med berörda länsstyrelser och kommuner.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 3, Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6. Trafikverket 1

Länsstyrelserna 5

Åtgärden bygger vidare på åtgärd 21 i åtgärdsprogram 2009-2015. Åtgärd 21 är genomförd genom de delåtgärder som Skogsstyrelsen har utvecklat i samverkan med vattenmyndigheterna och referensgruppen "Vattenförvaltning 2015".

Åtgärd 2

Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med information, kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket, samt vid behov utveckla nya eller förändrade styrmedel eller arbetssätt på området. Åtgärden behöver särskilt fokusera på att minska tillförseln av näringsämnen, kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla skogsmarkens buffertförmåga mot försurning, samt minska den fysiska påverkan på vattenmiljön. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna; Havs- och vattenmyndigheten 3, Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 2, 5 och 6, Skogsstyrelsen 3 och Trafikverket 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden

Länsstyrelserna 11

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 3

Skogsstyrelsen ska utveckla och implementera metoder för uppföljning av den miljöhänsyn som tas av skogsbruket, med avseende på påverkan på vattenmiljön. Arbetet behöver framförallt fokusera på dikningsåtgärder, hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder för uppföljning.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Skogsstyrelsen 2.

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 4

Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga styrmedel och/eller föreslå nya styrmedel för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar och vattendrag för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Skogsstyrelsen 1 och 2.

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Sveriges geologiska undersökning har två åtgärder i åtgärdsprogrammet.

​Åtgärd 1

Sveriges geologiska undersökning ska utveckla sin vägledning till sökanden om de miljökrav som kan ställas vid prövning av tillstånd för undersökning och provbrytning eller gruvverksamhet så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 2

Länsstyrelserna 1 och 3

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 2

Sveriges geologiska undersökning ska utveckla rådgivning och tillsynsvägledning till berörda myndigheter för att minimera miljöbelastning vid syresättning av sulfidjordar eller sulfidhaltiga sediment så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 3, Naturvårdsverket 6, Skogsstyrelsen 1 och 2, Trafikverket 1

Länsstyrelserna 1, 3, 5 och 12

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Trafikverket har en åtgärd i åtgärdsprogrammet

​Åtgärd 1

Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla kunskapsunderlag och information avseende möjligheten att minska vägars och järnvägars påverkan på vattenmiljön så att miljökvalitetsnormen för vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen organisation, till övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll, underhåll, ombyggnad och nyanläggning av vägar. Åtgärden ska åtminstone omfatta följande områden:

 1. väg- och järnvägspassager över vatten som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer eller medför annan hydromorfologisk påverkan på vattenmiljön,
 2. förebyggande åtgärder för att minska olycksrisker och mildra effekterna för vattenmiljön vid sådana olyckor, och
 3. åtgärder för att minska påverkan på vattenmiljön från väg- och järnvägsavvattning, saltning och användning av bekämpningsmedel.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och kommunerna.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Generalläkaren 3, Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 2, 6 och 7, Sveriges geologiska undersökning 2

Länsstyrelserna 1, 5 och 12

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Kommunerna 5 och 8

Åtgärden är en revidering av åtgärd 27 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärden stödjer Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön, se Faktablad nr 29, ÅPH 29, Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30 God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön.

Kontakt