/

Åtgärder för länsstyrelser

Länsstyrelserna har 12 åtgärder i  åtgärdsprogrammet 2016-2021

Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, så att tillsynen med beaktande av ett avrinningsområdesperspektiv inriktas på verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på genomförande av åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras med stöd av de åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 5.

Åtgärden ska när så är motiverat genomföras i samverkan med Trafikverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och berörda kommuner.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 2, 4 och 5, Jordbruksverket 6, Kemikalieinspektionen 1, Naturvårdsverket 1, 2, 5, 6 och 7, Sveriges geologiska undersökning 1 och 2, Trafikverket 1

Länsstyrelserna 5

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;
Länsstyrelserna 2, 10 och 12.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 28 i Åtgärdsprogram 2009-2015.

Länsstyrelserna ska bedriva tillsyn i syfte att identifiera de behov och möjligheter som finns att ställa krav på miljöhänsyn vid samtliga vattenkraftverk och dammar, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras så att det årligen, från och med år 2017, utövas tillsyn vid minst en femtedel av berörda vattenkraftverk och dammar i respektive län.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 4 och 5

Länsstyrelserna 1, 3 och 5

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden

Kammarkollegiet 1

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom vägledning till kommunerna säkerställa att verksamhetsutövare som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som påverkar vattenmiljön genomför egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den ekologiska, kemiska och kvantitativa statusen och den ekologiska potentialen i vattenförekomster.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden

Jordbruksverket 5

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Länsstyrelserna 1, 2, 5 och 12

Kommunerna 1, 2 och 3

Åtgärden är en revidering av åtgärd 29 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter. Länsstyrelserna behöver särskilt:

 1. förstärka arbetet med inrättande av vattenskyddsområden och förkorta handläggningstiderna vid inrättande av vattenskyddsområden,
 2. genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter,
 3. inom sin tillsynsvägledning till kommunerna ge råd och stöd i arbetet med att inrätta och bedriva tillsyn i vattenskyddsområden,
 4. utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna,
 5. genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har tillstånd, särskilt i områden med dricksvattenförekomster.

Åtgärderna enligt punkterna c), d) och e) ska vara genomförda senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 6 och Trafikverket 1

Kommunerna 5 och 7

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Generalläkaren 2

Länsstyrelserna 9

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden inom sina respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa att åtgärderna i planerna genomförs och följs upp. Åtgärdsplanerna ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsplanerna ska särskilt innehålla strategier för:

 1. länsstyrelsens vägledning av kommunernas översiktsplanering,
 2. samverkan med Trafikverket, Generalläkaren och kommunerna om de åtgärder som dessa behöver vidta för att öka vandringsbarheten för fisk och andra vattenlevande organismer vid vägpassager över vatten,
 3. hur behovet av åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten kan vägas in och samordnas med arbetet med prioritering av stöd, ersättningar och rådgivningsinsatser inom landsbygdsprogrammet, och
 4. de avrinningsområden som är påverkade av vattenkraftverksamheter.

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1, Havs- och vattenmyndigheten 1-6, Jordbruksverket 1-4 och 6, Naturvårdsverket 1-3 och 5-7, Sveriges geologiska undersökning 2 och Trafikverket 1

Länsstyrelserna 3 och 9

Åtgärden stödjer genomförandet av åtgärderna;

Generalläkaren 3 och Kammarkollegiet 1

Länsstyrelserna 1, 2, 6 och 12

Kommunerna 5-8

Åtgärden är en revidering av åtgärd 30 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin rådgivningsverksamhet för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Jordbruksverket 1, 2 och 6

Länsstyrelserna 5

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 4

Kommunerna 2

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning till kommunerna så att de kan ställa de krav som behövs för att minska växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Jordbruksverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets genomförande och ska sedan genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden

Jordbruksverket 6

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden

Kommunerna 2

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Länsstyrelserna ska utveckla sin vägledning till kommunerna gällande prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden

Havs- och vattenmyndigheten 1

Åtgärden stödjer genomförandet av åtgärderna

Kommunerna 1 och 4

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna vid översikts- och detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Länsstyrelserna behöver särskilt bevaka att:

 1. det framgår av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att följas.
 2. prioritering av åtgärder på kommunal nivå görs utifrån aktuella regionala eller mellankommunala planeringsunderlag för naturresurser.
 3. kommunerna i sin detaljplanering har använt aktuellt och relevant underlag från Vatteninformationssystem Sverige.

Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Boverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast två år efter åtgärdsprogrammets fastställande och ska sedan genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1

Länsstyrelserna 4

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 5 och

Kommunerna 5, 6, 7 och 8

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Länsstyrelserna ska i sitt arbete med bidragsansökningar och tillsyn av förorenade områden fortsätta prioritera områden med påverkan på vattenförekomster där det behövs förebyggande eller förbättrande åtgärder för att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning och kommunerna.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 2 samt Naturvårdsverket 2 och 3

Länsstyrelserna 5

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Generalläkaren 1

Länsstyrelserna 1

Kommunerna 1

Åtgärden är en revidering av åtgärd 31 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärden stödjer Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön, se faktablad nummer 16 och 17 i God havsmiljö 2020.

Länsstyrelserna ska säkerställa att kalkning av försurade sjöar och vattendrag enligt nationella riktlinjer kan fortsätta enligt den nationella kalkningsplanen och om nödvändigt utöka eller omlokalisera åtgärdsområden för kalkning. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 3 samt Naturvårdsverket 4 och 5

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, kontrollera och följa upp att Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska påbörjas senast i juni 2018 och ska sedan genomföras återkommande minst en gång per år.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Sveriges geologiska undersökning 2 och Trafikverket 1

Länsstyrelserna 5

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 1.

Åtgärden är en ny åtgärd i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2016-2021.

Önskar du ta del av åtgärderna från cykeln 2009-2015 hittar du dem under publikationer.

Kontakt