/

Åtgärder för kommuner

Kommunerna har 8 åtgärder i åtgärdsprogrammet 2016-2021


Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster, i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras löpande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Generalläkaren 1, Havs- och vattenmyndigheten 1, 2 och 5, Naturvårdsverket 1, 2, 3, 5 och 7

Åtgärden är en revidering av åtgärd 32 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Kommunerna ska bedriva tillsyn så att

 1. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt att
 2. tillförseln av växtskyddsmedel minskar,

  till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

  Åtgärden ska medföra att det för berörda verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

  Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Jordbruksverket 6 och Kemikalieinspektionen 1

Länsstyrelserna 7

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Jordbruksverket 1 och 2

Länsstyrelserna 6

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Kommunerna ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från

 1. avloppsledningsnät och
 2. avloppsreningsverk

  minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

  Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Naturvårdsverket 1 och 7, Kemikalieinspektionen 1, Läkemedelsverket 1

Länsstyrelserna 1 och 3

Kommunerna 6, 7 och 8

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom:

 1. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas,
 2. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

  Åtgärden ska påbörjas omgående genomföras kontinuerligt.   

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 1

Länsstyrelserna 8

Kommunerna 6 och 7

Åtgärden är en revidering av åtgärd 33 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt

 1. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³ /dygn
 2. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås,
 3. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
 4. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
 5. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.

  Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1, Generalläkaren 2, Havs- och vattenmyndigheten 6, Trafikverket 1

Länsstyrelserna 4, 5 och 9

Kommunerna 6 och 7

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021, med undantag för inrättande av vattenskyddsområden.

Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Boverket 1

Länsstyrelserna 4 och 9

Kommunerna 5, 7 och 8

Åtgärden är en revidering av åtgärd 36 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Havs- och vattenmyndigheten 6, Naturvårdsverket 1 och 7, Boverket 1

Kommunerna 5 och 6

Åtgärden är en revidering av åtgärd 37 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang 

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna;

Naturvårdsverket 1 och 7

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna;

Länsstyrelserna 5

Kommunerna 6 och 7

Åtgärden är ny i vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Data för miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram för vatten 2016-2021.

Myndigheter och kommuner

Behöver i sin myndighetsutövning säkerställa att de använder sig av det senaste versionerna av miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram.

Varje vattendistrikt har ett Åtgärdsprogram som beskriver hur myndigheter och kommuner genom sin myndighetsutövning kan använda olika övergripande styrmedel för att se till att miljökvalitetsnormerna följs.

Detaljerad information om statusklassificeringar, miljökvalitetsnormer och förslag på fysiska åtgärder som helt eller delvis leder till att miljökvalitetsnormen kan följas i enskilda vattenförekomster finns i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS) Länk till annan webbplats..

I Viss-hjälp finns förklaringar till modulerna i VISS samt till begrepp och termer inom vattenförvaltningen. VISS har även en YouTube kanal där de vanligaste momenten förevisas. Med viss regelbundenhet sker även riktade utbildningar i VISS.

GIS-skikt

Kan laddas ned via länsstyrelsernas Geodatakatalog (sök ansvarig organisation ”Vattenmyndigheterna”) Länk till annan webbplats.

Kontakt