/

Publiceringsdatum:

Stöd för lokala naturvårdssatsningar

Sommardag vid en våtmark där moln speglar sig i vattnet som finns mellan gräsöarna. 

Naturvårdsverket kör en extra ansökningsomgång för våtmarkssatsningar inom alla tre LONA-områden. Under 2021 blir det alltså två ansökningsomgångar för LONA-projekt. Sista ansökningsdag är 12 april och 1 december 2021.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger kommuner möjlighet att söka stöd för att anlägga nya våtmarker eller restaurera befintliga. Projekt kan även initieras och drivas av föreningar och andra lokala aktörer. Är du initiativtagare bör du kontakta din kommun i god tid innan ansökningsdatumet. Det är kommunen som skickar in ansökan till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar vilka projekt som ska beviljas.

Genom riksdagens beslut om nya våtmarkssatsning i budgeten för 2021 finns det nu ett extra ansökningstillfälle för våtmarksprojekt inom LONA. Ansökningar ska gälla projekt som startar under 2021. Sista dag i den extra ansökningsomgången är 12 april 2021.

Nästa ordinarie ansökningsomgång har sista inlämningsdag den 1 december 2021 för projekt som startar 2022.

Restaurera eller anlägg våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. För att exempelvis bidra till förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning. Dessa projekt kan få stöd och kan exempelvis vara:

  • Borttagning av vegetation, till exempel röjning/fräsning
  • Igenläggning och/eller dämning av diken
  • Anläggande av dammar/småvatten/våtmark
  • Anläggande av tvåstegsdiken
  • Restaurering av svämplan
  • Återmeandring
  • Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt ovan.

Ta reda på mer om att anlägga och restaurera våtmarker genom Naturvårdsverkets webbinarier.

  • Kommunerna ansöker om bidrag.
  • Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas.
  • Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten.

Börja med att kontakta LONA-ansvarig på din kommun om du har en projektidé. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Ansökningar ska skrivas in i LONA-registret och färdigställas där av kommunen. När ansökan har fått status ”inskickad” i registret ska den skrivas ut, undertecknas och skickas som digitalt inskannat dokument till Länsstyrelsen. Medfinansieringsintyg underskrivet av en firmatecknare, och övriga bilagor ska bifogas ansökan.

Mer om ansökan av om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt