/

Publiceringsdatum:

Vårt grundvatten får ytterligare omsorg

Illustration av beskrivning av grundvattenförekomster

© Sveriges geologiska undersökning.

Vattenmyndigheterna får två nya föreskrifter av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det rör sig i båda fallen om att skydda vårt livsviktiga grundvatten.

För att säkerställa att vårt grundvatten har god status behöver det skyddas, framför allt mot föroreningar och överuttag. Som ett led i arbetet har SGU gett Vattenmyndigheterna två föreskrifter. Det gäller kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten och miljökvalitetsnormer för grundvatten. Föreskrifterna gäller från och med 1 mars i år.

- De nya föreskrifterna har en större tyngdpunkt på riskbedömningar. Det innebär att vi i större utsträckning än tidigare fångar upp de vattenförekomster där statusen riskerar att försämras. I förlängningen innebär även detta att vi kan föreslå mer träffsäkra åtgärder för att komma till rätta med eventuella problemen, säger vattensamordnare Gitte Jensen Laallam på Norra Östersjöns vattendistrikt.

Det har även tillkommit tröskelvärden för några nya miljöfarliga ämnen och en effektbaserad metod för att utvärdera uppmätta PFAS-halter. Vattenmyndigheterna leder det systematiska arbetet för bättre grundvatten på regional nivå. 

- Det är positivt att PFAS och läkemedel har lagts till på tröskelvärdeslistan. Det går i linje med ett ökat kunskapsläge och hur ämnena regleras inom annan lagstiftning, inte minst inom dricksvattenområdet, avslutar Gitte.

För vattenförvaltningens arbete innebär de nya föreskrifterna bland annat en mer flexibel arbetsprocess som bättre speglar hur arbetet behöver gå till i praktiken. Samtidigt får Vattenmyndigheterna en tydligare inriktning i var tid och resurser behöver prioriteras när det gäller grundvattenarbetet.

Kontakt