Samråd om miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten SE639863-127455 Mölndalsån-Stensjön till sammanflödet med Kållerödsbäcken i Mölndals kommun


Vattenmyndigheten har, med anledning av MölnDala Fastighets AB och Mölndals Stads ansökan om vattenverksamhet för anläggande av ny å-ränna, beslutat att samråda om det finns förutsättningar att ändra den nu gällande miljökvalitetsnormen för den rubricerade vattenförekomsten.
Samrådet pågår under perioden den 3 september – 31 oktober 2018.