Tillsammans kan vi minska övergödningen av våra vatten

Vad innebär den nya gemensamma jordbrukspolitiken som ska gälla från 2020? Kommer den innebära att vi kan få bukt med övergödningen av våra vatten? 

Under seminariet den 3 oktober identifierades flera slutsatser och möjligheter till fortsatt arbete framåt för att minska övergödning från jordbruket och samtidigt skapa win-winlösningar.

 

Tre slutsater som blev tydliga under dagen:
  • Det måste skapas lösningar för att nå målen i Livsmedelsstrategin och förbättra miljön samtidigt.
  • Nuvarande Landsbygdsprogram, Lokala vattenvårdsprojektet (LOVA) och Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kommer inte vara tillräckliga för att klara Baltic Sea Action Plans överenskommelse.
  • Sverige kommer troligen inte klara av att minska jordbrukets näringsbelastning via ersättningar inom den nya jordbrukspolitiken i nästa programperiod.

Ta del av presentationer och filmer från seminariet den tredje oktober

Annelie Johansson, moderator vid seminariet Vattenmiljön och den nya gemensamma jordbrukspolitiken

Sveriges åtagande för övergödning inom vattendirektivet, Helcom och Ospar, Regeringskansliet, Martin Larsson

Martin Larsson

Landsbygdsprogrammet och vattenåtgärder, Niklas Holmgren 

Åsa Wolgast Broberg

Den gemensamma jordbrukspolitiken och miljökvalitetsnormer för vatten, Olof Johansson & Stina Olofsson, Jordbruksverket

Olof Johansson

Sammanfattning av paneldebatt