Hamnar, muddring och båttrafik:  Rapport om bedömning av miljöeffekter i kustvatten

Hamnar, muddring och intensiv båttrafik är exempel på aktiviteter som medför fysiska förändringar längs kusten och påverkar vattnets rörelse. Enligt EU:s vattendirektiv ska vattenmyndigheterna bedöma vad sådana förändringar innebär för kustvattnens ekosystem och status. Nu har bedömningsgrunderna testats i praktiken.
Bild på småbåtshamn och algblomning

Bedömningsgrunderna har funnits sedan 2013 och projektet med att pröva dem praktiskt utfördes i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten under 2016-2019. Resultaten presenteras nu i rapporten ”Statusklassning av hydromorfologi i kustvatten”.

Vattenmyndigheterna har sedan en längre tid samlat data om miljögifter och övergödande ämnen i Sveriges vatten, men det har saknats underlag för att bedöma fysisk påverkan på våra kustvatten. Sådana underlag behövs för att skapa en helhetsbild av kustvattnens status och deras ekosystem. Fysisk påverkan ändrar livsvillkoren för många djur och växter i och nära vattnet. Det kan leda till en förlust eller en försämring av marina växt- och djursamhällen, vilket i sin tur kan förstärka övergödningens effekter och försämra tillväxt av fiskbestånd.

Hamnar och båttrafik påverkar status

Rätt bedömningsunderlag ger bättre möjligheter ställa rätt miljökrav för att skydda ekosystem och vattenkvalitet längs våra kuster. De bedömningsgrunder för fysisk påverkan som nu har testats har givit stort utslag på status i kustvatten med stora hamnar och mycket båttrafik:

 - På så vis har de träffat rätt då dessa verksamheter kan ge upphov till fysisk påverkan på kustekosystem. Svårigheten är att veta hur stor effekt och räckvidd som verksamheterna har. Det finns inte så många studier att luta sig mot, säger Sonja Råberg, miljöanalytiker på Länsstyrelsen i Stockholm och en av författarna till rapporten.

Sonja Råberg berättar också att det blir ännu svårare att göra bedömningar när det kommer till kopplingen till växter och djur.

- Även om vi till exempel vet att båttrafik påverkar vågornas rörelse och storlek, som i sin tur påverkar grunda mjukbottnar genom att virvla upp och ändra runt sanden, så vet vi inte exakt hur detta påverkar flora och fauna. Att det påverkar kan vi säga, men inte exakt när och hur.

I rapporten identifieras även behovet av mer kunskap om de kort- och långsiktiga effekterna från de verksamheter som ger upphov till fysisk påverkan. En annan svårighet med bedömningarna är att de är utförda med bakgrundsdata som är på en grov skala och därför kanske inte stämmer exakt när man zoomar in på en liten vik eller område. Det finns också behov av ett miljöövervakningsprogram som fångar upp eventuella förändringar i den fysiska kustmiljön, och vattenförvaltningens bedömningsgrunder för biologiska parametrar behöver utvecklas.

Resultat kan användas vid tillståndsprövning

Resultaten från bedömningarna kan användas vid tillståndsprövning om vattenverksamhet eller vid detaljplanearbete. De kommer även att vara ett underlag för utpekande av så kallade "kraftigt modifierade vatten" vilka i sin tur rapporteras in till EU som en särskild kategori av kustvatten.

Vad innebär det då för den fortsatta utvecklingen av kustnära samhällen? Kommer det att bli svårare att få tillstånd att anlägga bryggor, muddra och liknande?

 - Förhoppningsvis får vi upp ögonen för hur sådana aktiviteter påverkar miljön. Det är enklare att diskutera något när man har underlag att ta hänsyn till. Om det kommer att påverka möjligheten att anlägga eller muddra är svårt att säga i nuläget, säger Sonja Råberg.