Vattendelegationen Södra Östersjön har haft möte i Västervik

Idag har vattendelegationen Södra Östersjön träffats på Naturum i Västervik. Vattendelegationens sammansättning är oförändrad sedan föregående uppdragsperiod och landshövding Thomas Carlzon började med att hälsa delegaterna välkomna till en ny period.

​På förmiddagen hölls delegationsmöte där olika punkter avhandlades. Vattenvårdsdirektör Irene Bohman informerade bl.a. om den kommande Vatten- och klimatkonferensen i Kalmar 28-29 augusti, om de nybildade klimatanpassnings- respektive dricksvattenråden samt om kansliets verksamhetsplan för 2019. En annan punkt som togs upp var den nya lagstiftningen, vilket är en fråga som kommer att presenteras vidare på nästa vattendelegationsmöte. Katrin Herrlin Sjöberg berättade om ett möte som hållits med kollegor på den danska sidan i syfte att öka samverkan mellan länderna. Niklas Holmgren informerade om den nya gemensamma jordbrukspolitiken GJP 2021 och visade att det finns en betydande skillnad mellan genomförda åtgärder och det modellerade behovet.

Eftermiddagen ägnades åt fördjupning kring Västerviks kommuns vattenarbete. Sverker Thorén, ordförande i kommunfullmäktige samt Dan Nilsson, ordförande i kommunstyrelsen, hälsade mötesdeltagarna välkomna till eftermiddagsdelen av mötet och gav en kort introduktion till hur Västerviks kommuns vattenarbete bedrivs. Hållbarhetsstrateg Gun Lindberg och projektledare Dennis Wiström berättade vidare om hur Västerviks kommun arbetar för att få lokal förankring i vattenmiljöarbetet. Lokala genomförda åtgärder för minskad övergödning och ökad cirkulation av näringsämnen presenterades.

Eftermiddagen avslutades med att naturumföreståndarna Maria Kappling och Markus Nord berättade om naturum Västerviks verksamhet med vattenskolan och andra pedagogiska aktiviteter som har fokus på Östersjön. Deltagarna fick även möjlighet att kika på naturum Västerviks akvarier och pågående utställningar som "Plaster i havet" och dataspelet "Trout Route".