Vi har sammanställt era synpunkter efter samrådet

Närmare 150 myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer har tagit chansen att påverka den kanske viktigaste uppgiften vattenmyndigheterna har: nämligen att ringa in hur alla, från statliga myndigheter till markägare, på bästa sätt ska förvalta vårt gemensamma vatten. Sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten har alla sina problem att hantera, men också stora värden att ta vara på.

Vattenmyndigheterna i Södra Östersjön och Västerhavet har nu sammanställt synpunkterna från samrådet som handlade om:

  • Arbetsplan med tidtabell för vattenförvaltning fram till år 2021.
  • En översikt över väsentliga frågor inför nästa förvaltningsplan och åtgärdsprogram.

Sveriges övriga vattendistrikt genomförde samtidigt samråd om arbetsplan med tidtabell, men väntar med samråd om översikt över väsentliga frågor till vintern 2018–2019. Detta är viktiga hållpunkter i vattenarbetet som Sverige utför enligt EU:s vattendirektiv.

Sammanställningen är godkänd av respektive vattendelegation i december 2018. Rapporten innehåller ett urval av de synpunkter som kommit in och de slutsatser vi drar av dem. Många har tyckt till om vad vattenmyndigheterna i Södra Östersjön och Västerhavet ska prioritera i kommande arbete, och hur nästa åtgärdsprogram för Sveriges vatten ska se ut.

Ett stort tack till alla som deltagit i samrådet och gett oss synpunkter på våra förslag. Synpunkterna är mycket värdefulla för det fortsatta vattenförvaltningsarbetet.

Här kan ni läsa sammanställningen:

 Synpunkter från samråd APÖVF_Vattenmyndigheterna SÖ VH.pdf