Tyck till om vattenarbetet i Sverige

Nu pågår samråd mellan den 1 november 2017 och den 30 april 2018 om två separata delar inom vattenförvaltningen. Information om hur du kan lämna synpunkter på förslagen finns på www.vattenmyndigheterna.se. Synpunkterna ska lämnas senast den 30 april 2018.

Vattenmyndigheterna samråder om förslag till åtgärder som myndigheter och kommuner behöver genomföra för att miljökvalitetsnormerna ska nås. Detta eftersom nya prioriterade ämnen ska omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten, enligt ändring i EU-direktiv. Samtidigt pågår samråd om förslag till arbetsprogram för det kommande arbetet inom vattenförvaltningen.

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen

Tolv nya prioriterade ämnen ska omfattas av miljökvalitetsnormer på grund av ändringar i EU-direktiv. Sex av dessa ämnen förekommer i så höga halter i vissa ytvattenförekomster i Sverige att det finns risk för att miljökvalitetsnormerna inte kan nås. För att minska risker för negativ påverkan i miljön och på människors hälsa behövs kvalitetskrav och insatser från olika myndigheter och kommuner​

De sex ämnen som ingår i förslaget till åtgärdsprogram är fyra bekämpningsmedel, dioxiner, och PFOS. Dioxiner bildas oavsiktligt vid förbränning. PFOS har tidigare använts i brandsläckningsskum och impregneringsmedel, men nu är användningen mer begränsad till förkromning av metall och användning inom halvledarindustrin och i hydrauloljor inom flygindustrin.

Höga halter av PFAS i dricksvattentäkter har uppmärksammats på flera håll i landet. Därför har vattendelegationerna beslutat att även PFAS i grundvatten ska ingå i besluten om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. PFAS, som uttrycks som summan av 11 ämnen varav PFOS är ett, kan bland annat finnas i brandsläckningsskum, i rengöringsmedel och i impregnerade textilier och papper.

Halter och påverkan av koppar och zink i vattenmiljöer ingår som en del i beskrivningen av den ekologiska statusen. Som en följd av att bedömningsgrunderna för koppar och zink ändrats har bedömningen av dessa metaller nu setts över. I granskningen har hänsyn tagits till metallernas tillgänglighet för vattenlevande organismer, så kallad biotillgänglighet, istället för att som tidigare basera bedömningen på den totala halten av koppar och zink. Detta har i vissa fall lett till förslag på ändrade miljökvalitetsnormer i ett antal vattenförekomster.

Plan för arbete inom vattenförvaltningen samt väsentliga frågor

Vattenmyndigheterna kommer också att samråda om ett arbetsprogram med tidplan som beskriver vad som händer inom vattenförvaltningen framöver. Här finns en plan för hur och när du kan vara med och påverka fram till dess att nya beslut ska fattas om nästa åtgärdsprogram (2021-2027), reviderade miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan.

Vattenmyndigheterna för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt samråder även om en översikt över väsentliga frågor som omfattar de frågor som anses vara de viktigaste att ta tag i fram till 2021 inom respektive distrikt för att förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre.