Fältbesök av Södra Östersjöns vattendelegation

Södra Östersjöns vattendelegation har besökt Tullstorpsån i Skåne för att ta del av de framgångsrika vattenförbättrande åtgärder som genomförts.
Tullstorpsån

Vilka är framgångsfaktorerna bakom Tullstorpsåns projektet? Vilka åtgärder har blivit genomförda? Och vilka effekter har åtgärderna gett? Det är några av de frågor som Södra Östersjöns vattendelegation fick svar på vid besöket.

Tullstorpsån har utsetts som det mest framgångsrika vattenprojektet av Havs och Vattenmyndigheten 2016. I avrinningsområdet har hela 35 våtmarker anlags eller restaurerats inom 10 år. Andra åtgärder som genomförts är återskapande av 10 km meandrande vattendrag och plantering av över 4 000 träd och buskar.

Katrine Möller Sörensen, projektledare för Tullstorpsån, visade området och berättade om arbetet tillsammans med Otto von Arnold, är en av ledamöterna i vattendelegationen och en av drivkrafterna bakom Tullstorpsånsprojektet.

Målsättningar i projektet är att minska näringstillförseln till Östersjön, att lösa översvämningsproblematiken, att nå god ekologisk status i enighet med ramdirektivet för vatten samt att underlätta skötseln för markägarna. En viktig del är även att gynna den biologiska mångfalden och att öka rekreationsvärden kopplade till friluftsliv och turism i området.

En kvinna och en man står bredvid varandra
Katrine Möller Sörensen och Otto von Arnold. Foto: Åse Eliasson

Nyckelkoncept enligt Otto von Arnold och Tullstorpsåns ekonomiska förening är att det drivs av markägarna själva, att det bygger på frivillighet och att det tas ett helhetsgrepp. Kostnaderna för projektet är uppskattade till  65 miljoner för 10 år där Länsstyrelsen, Havs och Vattenmyndigheten, Region Skåne, LEADER, Jordbruksverket och Trelleborgs kommun är huvudsakliga finansiärer.

− Nyttorna inom avrinningsområdet har uppskattats till hela 280 miljoner i ett 50-årsperspektiv, och då har vi räknat lågt, säger Katrine Möller Sörensen som är projektledare för Tullstorpså-projektet.

− Det är kul att se att Tullstorpsåns arbete har spridit ringar på vattnet, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt. Ett liknande projekt har startat i intilliggande Ståstorpsån och vi hoppas på fler liknande initiativ.

Vattendelegationen ser gärna en fortsättning på hur man konkret kan sprida detta koncept vidare där markägarna varit drivande och där underifrånperspektivet varit en av de avgörande framgångsfaktorerna.

För mer information om Tullstorpsån finns på deras websida http://www.tullstorpsan.se/