Vattenråden är en viktig resurs för bättre vatten

Sveriges alla vattenråd bidrar med en stor mängd aktiviteter som leder till bättre vattenkvalitet. Det framgår av de årliga ansökningar om bidrag till vattenråd och redovisningar av aktiviter som Vattenmyndigheterna administrerar.

Aktiviteterna kan vara allt ifrån diskussionsmöten om aktuella frågor inom avrinningsområdet, vandringar längs vatten, kommunsamverkan och remissbesvarande till framtagande av lokala åtgärdsprogram och genomförande av åtgärder. Andra vanliga aktiviteter är information till allmänhet och skolelever. I sin roll som lokalt samverkansorgan bidrar vattenråden i hög grad till den lokala förankringen av vattenförvaltning.

– Utan aktiviteter i vattenråden hade det lokala arbetet med åtgärder varit mycket svårare. De bidrar med en lokal förankring som inte vi på myndigheterna hade kunnat skapa, säger Anneli Andersson, vattensamordnare på Vattenmyndigheten Bottenhavets vattendistrikt.

I Sverige finns ungefär 120 vattenråd och andra lokala vattenorganisationer. Vattenråden är olika när det kommer till vilka frågor de prioriterar, vilken typ av aktiviteter de arrangerar och vilka möjligheter de har att bedriva åtgärdsarbete. De har även olika arbetssätt och olika sammansättningar av medlemmar. Många vattenråd skulle vilja bidra och kunna påverka mer och anser att myndigheter och kommuner inte tar tillvara på deras kompetens fullt ut.

– Vattenråden har ett enormt engagemang och kunskap om sitt vatten. Med vattenrådens hjälp kan rätt åtgärd hamna på rätt plats. Jag hoppas att alla kommuner och myndigheter inser vilken resurs som vattenråden utgör, säger Josefin Levander, vattensamordnare på Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt.