Vattenmyndigheterna har lämnat sitt yttrande till regeringen i prövningsärendet

De fem vattenmyndigheterna lämnade den 24 mars synpunkter på yttranden rörande prövningen av åtgärdsprogram från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Jordbruksverket samt de kommuner som har begärt prövning. Vattenmyndigheterna har valt att lämna ett gemensamt yttrande.

Vattenmyndigheterna har fått möjlighet att besvara de synpunkter som inkommit till regeringen från myndigheterna och kommunerna i samband med prövningen.  

Sammantaget kan vi konstatera att det generellt i synpunkterna inte krävs några omfattande eller avgörande förändringar av åtgärdsförslagen. Finansieringsfrågan är fortfarande den stora frågan som diskuteras. Synpunkterna rör sig istället framförallt om förtydliganden, utvecklade resonemang och analyser och mindre ändringar som i vissa fall kan genomföras redan under 2016. Ett närmare samarbete och en mer regelbunden dialog med myndigheter och kommuner är också viktigt för att utveckla åtgärdsarbetet.  

I vårt yttrande betonar vi också vikten av att regeringen besvarar de frågor som lyftes i samband med att begäran om prövningen överlämnades. Det gäller särskilt frågorna om tillämpning av bestämmelsen i 6 kap. 4 § första stycket 1 vattenförvaltningsförordningen och om åtgärdsprogrammet strider mot bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken. Dessutom ser vi det som önskvärt att det i samband med regeringens beslut i prövningsärendet tydliggörs vilken tidplan som gäller för åtgärdsgenomförandet, så det blir tydligt för varje myndighet och kommun när de förväntas genomföra åtgärderna.

Läs hela yttrandet från de fem vattenmyndigheterna (pdf, nytt fönster)