Vattenförvaltning på agendan på Havs- och vattenforum

Den 24-25 maj gick Havs- och vattenforum av stapeln i Göteborg. Vattenmyndigheterna var inte bara flitigt representerade bland deltagarna, vi bidrog även i flera programpunkter. En höjdpunkt på forumet var när vattenmiljöpriset Sjöstjärnan delades ut till Emåförbundet, ett vattenråd i Södra Östersjöns vattendistrikt.

​Konferensen inleddes med en återspegling där frågor som diskuterades på förra årets forum följdes upp. Deltagarna fick gå runt bland montrar och ställa frågor. Montern "Senaste nytt om vattendirektivets genomförande i Sverige" bemannades av Marie Berghult, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), och Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten Västerhavet. I sju punkter presenterades då- och nuläge: 

  • Behovet att vattenåtgärder är stort, enligt ny klassning når knappt 40 % av vattenförekomsterna hög eller god status.
  • EU ställer krav på bättre övervakningsprogram, skydd av grundvatten, bättre koppling mellan åtgärder och mål samt tydlig finansiering av åtgärdsprogrammen.
  • Samrådet har just avslutats och vattenmyndigheterna har gett regeringen möjlighet att pröva åtgärdsprogrammen.

Nu

  • Regeringen prövar de reviderade förslagen till åtgärdsprogram, beslut väntas före sommaren.
  • En vägledande EU-dom ställer krav på verksamheter att ytvattenstatus inte får försämras på kvalitetsfaktorsnivå.
  • HaV har tagit fram metod för bedömning av sektorers betalningsförmåga som en del av kommande vägledning om orimliga kostnader.
  • Åtgärdsprogram för havsmiljön är beslutat, men utan vattenförvaltningens åtgärdsprogram nås på sikt inte god miljöstatus för havet.

Många nyfikna deltagare kom fram och ville veta mer om vad som händer med åtgärdsprogrammen för vatten.

– Det är kul att så många kommer fram och ställer frågor. Det märks att det finns ett stort intresse och engagemang för vattenförvaltningen. Många är otåliga och vill att åtgärdsprogrammen ska beslutas så att arbetet med att nå målen kan sätta igång, säger Hanna Tornevall.

​Vid det digitala torget presenterades under dagarna flera olika databaser, bland annat VISS. Erik Landgren från vattenmyndigheterna svarade på frågor och visade upp nyheten att Havsmiljödirektivet nu finns i VISS – det har inte tidigare ingått. För förvaltningsområdena Nord- och Östersjön går det nu att läsa om god miljöstatus, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogrammet för havsmiljön

​Vattenmyndigheterna i Västerhavet och Södra Östersjön har drivit projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning” tillsammans med länsstyrelserna i distrikten. Under andra dagens knytkonferens berättade projektledarna Coco Dedering och Ann-Katrin Larsson om det gedigna arbete som pågår med att kartlägga och inventera de kulturarv som finns i anslutning till sjöar och vattendrag runtom i länen.


​Coco Dedering, Länsstyrelsen i Kalmar län, berättar om projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning och om hur projektgruppen vill vidareutveckla arbetet.

En höjdpunkt på forumet var när Emåförbundet vann vattenmiljöpriset Sjöstjärnan. Det förtjänar en helt egen artikel. Läs om Emåförbundet och juryns motivering till varför de vann priset.

Fler glimtar från Havs- och vattenforum finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

 

 Content Editor