Tid för bättre grundvatten

”Åtgärdsarbetet för grundvatten kan bli effektivare om Trafikverket och länsstyrelserna blir bättre på att nyttja varandras kompetens”.

Det är en av de slutsatser som deltagarna drog efter den heldag med utbyte av goda erfarenheter av åtgärdsarbetet för grundvatten som hölls den 13 september. Då träffades Sveriges grundvattenhandläggare för att diskutera hur åtgärdsarbetet för föroreningshotade grundvattenförekomster kan öka.

Under dagen berättade Kurt Möller från Regionernas vetenskapscenter för miljö och naturresurser i Köpenhamn hur Danmark arbetar med pesticider i grundvatten, Björn Sundqvist från Trafikverket visade på hur grundvatten och dricksvatten prioriteras vid vägbyggen och järnvägar och Herman Carr från Länsstyrelsen i Stockholm presenterade hur det i Stockholm pågår ett stort arbete för att minska föreningspåverkan på grundvattnet.

I vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram finns alla vattenförbättrande åtgärder beskrivna, både för yt- och grundvatten. Åtgärderna syftar till att förebygga och minska riskerna från olika påverkanskällor. Målet är att samtliga grundvattenförekomster med otillfredsställande status och de som riskerar att inte uppnå god status (”riskförekomster”) ska förvaltas så att de inte försämras utan helst får bättre status. För att se vilka förslag till åtgärder som finns för ditt vatten kan du titta i Vatteninformationssystem Sverige (www.viss.lansstyrelsen.se).

Dokumentation och presentationer från dagen