Slutsatser från europeiskt expertmöte i Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt stod värd för en tematisk workshop med europeiska grundvattenexperter den 8-9 september.
– Allt erfarenhetsutbyte ger ringar på vattnet, nya tankar och tillvägagångssätt i respektive hemland, sa Iréne Bohman, vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt efter mötet.

Målet med mötet i Kalmar var att sammanställa erfarenheter och utbyta goda exempel inom en rad grundvattenrelaterade frågor. Vid mötet deltog grundvattenexperter från flera av medlemsländerna.

- Att en konferens hamnar i Kalmar är ett led i vårt arbete med att vara en aktiv del i det internationella samarbetet med vattendirektivet, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt. Vi har haft ett stort engagemang i Peer review från kansliet. Vår personal har rest iväg och granskat andra, och vi har haft representanter från Grekland, Italien och Frankrike som granskat oss på plats i Kalmar.

Slutsatser från mötet

På expertmötet sammanställdes en rad slutsatser från tre tematiska områden som handlar om statusklassificering, vattenmiljöövervakning och åtgärdsprogram för grundvattenresurser.

Här redovisas några av slutsatserna:

  • Det är svårt att jämföra kvalitet och kvantitet på grundvattenresurser mellan olika länder eftersom förutsättningarna ser olika ut. I Sverige finns det till exempel 3 300 grundvattenförekomster, medan Lettland bara har 14 förekomster. Detta beror på skillnader i geologi, olika metoder för avgränsning av akvifärer samt storlek på landet.
  • Vattenförvaltningen behöver gemensamma riktvärden för föroreningsämnen för att kunna bedöma grundvattenresursernas kvalitet på ett liknande och jämförbart sätt. Det gäller framför allt antropogena föroreningar, exempelvis PFAS, som inte finns naturligt i berggrunden, jämfört med arsenik som finns naturligt i vissa berggrunder.
  • Det behövs en "watch list" för att ha koll på nya potentiella föroreningsämnen. Ett liknande EU-initiativ har tagits för läkemedelsrester.
  • Vattenmiljöövervakning av grundvatten bör fokusera på vatten "at risk", där det föreligger risk för förhöjda föroreningsämnen, och vatten med dålig status, där riktvärden redan har överskridits. I ett europeiskt perspektiv är det relativt få grundvattenförekomster som har bedömts ha dålig status när det gäller kemisk status. Den vanligaste orsaken till dålig status är höga nitratvärden.

Mer information och tidigare nyheter

Lärorikt besök av europeiska vattenexperter

Groundwater thematic workshop – rapport med slutsatser från mötet i Kalmar 8-9 september 2016

Presentationer från mötet

Läs mer om processen med peer review på www.aquacoope.org/peer.review