Kommunernas åtgärdsarbete för renare vatten går framåt

Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt. Det visar den sammanställning som vattenmyndigheterna har tagit fram utifrån den återrapportering som Sveriges myndigheter och kommuner genomför varje år.

Missiv: Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2015

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2015

Arbetet med förorenade områden och utpekandet av områden med höga krav på rening av enskilda avlopp är de åtgärder som kommunerna generellt har kommit längst med. När det gäller arbetet att fastställa vattenskyddsområden upplever flera kommuner att länsstyrelsernas resursbrist inom området försenar arbetet.

- Fler och fler kommuner väljer även att lyfta frågan till en politisk nivå, vilket leder till en bättre förankring och i några fall till mer resurser för vattenarbetet. Det ser vi som ett viktigt steg i att komma framåt, säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Av de 26 åtgärder som ska genomföras av centrala myndigheter har alla påbörjats, men endast åtta har färdigställts till 2015. Delvis beror det på att åtgärderna är av löpande karaktär, som exempelvis rådgivning i jordbruket. Men i flera fall är åtgärdstakten inte tillräcklig för att nå målet. Brist på resurser anges som en av orsakerna till det.

Hos landets 21 länsstyrelser utgör vattenförvaltningen en naturlig del av verksamheten i högre grad än tidigare. Det märks till exempel genom att tillsyn och prövning, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram används vid prioritering i det dagliga arbetet.

Centrala myndigheter som inte primärt arbetar med vattenfrågor anser att arbetet med åtgärdsprogrammet har lett till att frågan har lyfts och medvetenheten om vattenfrågorna inom den egna myndigheten har ökat.

Sammanställningen och de fullständiga svaren från myndigheter och kommuner.

Bakgrund

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, som beslutades i december 2009, har kommuner och myndigheter fått ansvar för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. Uppföljningen av åtgärdsprogrammet sker årligen och ger vattenmyndigheterna möjlighet att bedöma om åtgärdsarbetet påbörjats och i vilken omfattning. Uppföljningen ligger sedan till grund för vattenmyndigheternas revidering av åtgärdsprogrammet och utgör också en grund för Sveriges rapportering av åtgärdsarbetet till Europeiska kommissionen 2016.

Nästa rapporteringstillfälle av genomförda åtgärder inom vattenförvaltningen är den 28 februari 2017.

För mer information, kontakta:

Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Vattenmyndighet Västerhavets vattendistrikt
Telefon: 073-665 40 41
E-post: hanna.tornevall@lansstyrelsen.se

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Kalmar län, Vattenmyndighet Södra Östersjöns vattendistrikt
Telefon: 070-334 47 24
E-post: irene.bohman@lansstyrelsen.se

Mats Wallin, vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västmanlands län, Vattenmyndighet Norra Östersjöns vattendistrikt
Telefon: 070-241 82 53
E-post: mats.wallin@lansstyrelsen.se

Joakim Kruse, tf vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västernorrlands län, Vattenmyndighet Bottenhavets vattendistrikt
Telefon: 073-271-24-54
E-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör
Länsstyrelsen Norrbottens län, Vattenmyndighet Bottenvikens vattendistrikt
Telefon: 070-225 53 65
E-post: lisa.lundstedt@lansstyrelsen.se