Nu startar en kartläggning av PFAS i svenska grundvatten

Under hösten och vintern 2016 kommer Vattenmyndigheterna tillsammans med landets länsstyrelser att kartlägga PFAS i svenska grundvatten som kan utgöra ett hot för djur och människor. PFAS är en grupp högfluorerade och potentiellt giftiga ämnen som bryts ner mycket långsamt i naturen och koncentreras uppåt i näringskedjan.

​Vattendelegationerna har tillsammans fattat beslut om vilka riktvärden som ska gälla för åtgärdstillämpning i kartläggningen. Under de senaste åren har problem med PFAS i yt- och grundvatten uppmärksammats och höga halter av ämnena har hittats i flera dricksvattentäkter. Ämnena som är svåra att bryta ner lagras i kroppen om ett djur eller människa får i sig dem. Vissa är också giftiga.

- PFAS används främst till brandsläckningsskum, impregneringsmedel och rengöringsmedel. Tidigare undersökningar visar att spridningen av ämnena i miljön kan vara omfattande. Men det saknas en heltäckande kartläggning och det är därför som vi genomför detta under hösten och vintern, säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Kartläggning

Kartläggningen omfattar dels klassning av påverkan, risk och status för PFAS. Vid halter över 90 nanogram per liter vatten (summa för 11 ämnen), betraktas grundvattenförekomsten ha otillfredsställande status och att åtgärder behöver vidtas. Kunskapshöjande åtgärder kommer att starta redan när halten ligger på 20 procent av riktvärdet för att undvika att halterna stiger ytterligare.

- Riktvärdet är samma som det som Livsmedelsverket tillämpar som åtgärdsgräns för dricksvatten, berättar Carola Lindeberg, vattensamordnare i Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Beslut 2018

Förslaget på riktvärde och värde för att vända ökningen av PFAS har varit på remiss under sommaren 2016. De kommer att fastställas i samband med att miljökvalitetsnormer och åtgärder kopplade till PFAS beslutas 2018 av vattendelegationerna. Grundvattnets riktvärden kan komma att behövas justeras ju mer kunskap som kommer fram om de olika PFAS ämnena. 

​För mer information, kontakta:

Mats Wallin, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Västmanlands län
Telefon: 070-241 82 53
E-post: mats.wallin@lansstyrelsen.se

Hanna Tornevall, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Telefon: 073-665 40 41
E-post: hanna.tornevall@lansstyrelsen.se   

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län
Telefon: 070-334 47 24
E-post: irene.bohman@lansstyrelsen.se

Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen Västernorrlands län
Telefon: 073-271 2454
E-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, Länsstyrelsen Norrbottens län
Telefon: 010-225 53 65
E-post: lisa.lundstedt@lansstyrelsen.se

Carola Lindeberg, vattensamordnare
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar län
Telefon: 010-223 84 77
E-post: carola.lindeberg@lansstyrelsen.se