Slutkonferens: Så gick det! Vägen framåt?

Nu bjuder vi in till slutkonferens för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt” och ”VaKul” i Västerhavets vattendistrikt – elva länsstyrelser i samverkan.
Boka redan nu den 18 november 2016 – en heldag på Historiska museet i Stockholm.

Vi har jobbat med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt och med att ta fram kunskapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendragen. Nu delar vi med oss av slutsatser och erfarenheter från arbetet. Vilka resultat har nåtts? Vad återstår?

Vi vill också få en framåtsyftande diskussion: Hur ska samhället klara målen om bättre vattenkvalitet, en rikare biologisk mångfald och bevarade och levande kulturmiljöer vid vattendragen?

Vi riktar oss till alla som berörs, är intresserade av, arbetar med, ansvarar för eller kan påverka frågor som rör åtgärder, vattenförvaltning och kulturmiljöers bevarande. Vi vänder oss till politiker, departement, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, länsstyrelserna, kommuner, universitet och föreningar och organisationer inom vattenkraft, kulturmiljö-, natur- och vattenvård, med flera. Vi välkomnar både er som vi haft kontakt med under projektens gång men hoppas också på många nya ansikten!

Det blir föredrag, utställningar, mingel och diskussioner.

Anmäl dig på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats


 Content Editor

​Ann-Katrin Larsson
Länsstyrelsen Västra Götaland
ann-katrin.larsson
@lansstyrelsen.se

010-224 51 06 www.vattenmyndigheterna/
vasterhavet/projekt

Coco Dedering
Länsstyrelsen Kalmar
coco.dedering@lansstyrelsen.se,
010-223 85 22
www.vattenmyndigheterna/sodra-osterstjon/projekt