Goda chanser till finansiering av EU-projektet LIFE IP Rich Waters

Det svenska projektet LIFE IP Rich Waters har valts ut av EU-kommissionen för att genomgå revisionsfasen i ansökningsprocessen. Om allt faller väl ut skrivs kontrakt under hösten och projektet kan starta i januari 2017.

​Revisionsfasen pågår under sommaren och början av hösten, vilken innebär att ansökningsgruppen besvarar EU-kommissionens fördjupningsfrågor och möter kommissionens utvärderingsteam för att grundligt gå igenom projektupplägget.  

- Ett fantastiskt roligt besked för vårt vattendistrikt och för svensk vattenvård säger Mats Wallin, chef för vattenmyndighetens kansli.
- Det finns inga garantier för att få finansiering ännu men vi ligger betydligt bättre till nu som utvalt projekt jämfört med förra årets ansökan då vi föll på målsnöret. Nu hänger det på att vi kan svara så bra som möjligt på frågorna och göra nödvändiga justeringar av projektet.

Bakgrund

LIFE IP Rich Waters syftar till att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt och även bidra till implementeringen av vattendirektivet i hela Sverige.  

Målet är att genomföra konkreta åtgärder samt skapa samverkan och lärande för att göra åtgärdsarbetet effektivare. Projektet, som är uppdelat i 20 delprojekt, syftar till att minska övergödning och miljögiftspåverkan, skapa fria vandringsvägar för fisk samt att stötta och utveckla kommunal och regional vattenplanering. Det övergripande målet är att nå god vattenstatus i distriktets sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. 

I projektet medverkar 35 partners och Vattenmyndigheten på Länsstyrelsen i Västmanlands län är koordinerande partner. Bland partners finns myndigheter, kommuner, företag, universitet/institut, branschorganisationer och vattenvårdsförbund. 

Planen är att projektet genomförs under perioden 2017 till 2024 med en totalbudget på ca 30 milj euro (ca 280 milj kr) varav ca 10 milj euro från EU och ca 5 milj euro från Havs- och vattenmyndigheten. Resten bidrar projektets partners med.  

Ansökan har tagits fram i samarbete mellan Mälarens vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektet drivs av Vattenmyndigeten Norra Östersjön men samtliga vattendistrikt deltar.

Besök projektets hemsida för mer information.