Glad sommar! Ses vi i Almedalen?

Nästa vecka kan ni träffa Vattenmyndigheterna i Almedalen, där vi deltar i olika arrangemang. Nedan finns mer information om vilka seminarium vi finns representerade på och vilka medarbetare som deltar. För mer information om tid och plats, följ länkarna.
Carola Lindeberg, Södra Östersjöns vattendistrikt deltar på måndag den 4/7 i seminariet "Nya" gifter – ett hot mot vattenförsörjningen arrangerat av Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut. "På senare tid har man mätt upp extremt höga halter av miljögifter i grundvattnet, inte minst rester av brandskyddsmedel (PFAS). Vad innebär det för vår framtida vattenförsörjning, och hur ökar vi kunskapen om vilka metoder vi kan använda för att åtgärda problemet?". Se hela seminariet i efterhand på Youtube.

Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör Bottenhavets vattendistrikt, deltar i två seminarium onsdagen den 6/7. På förmiddagen är det ett seminarium arrangerat av Havs- och vattenmyndigheten: Vem ska betala för vårt vatten?. "Behovet av vattenåtgärder är stort. En stor del av Sveriges vatten uppnår inte god status. Grundprincipen är att förorenaren betalar. Men är kostnaderna för vattenåtgärder rimliga och var går gränsen för hur mycket en sektor kan bära?". Se seminariet i efterhand på Bambuser.

På eftermiddagen deltar Joakim Kruse i Vem ska förvalta vårt vatten?, ett seminarium inom ramen för Östersjödagarna som arrangeras av Stockholm Environment Institute. "Vattendirektivet, nitratdirektivet, havsmiljödirektivet, översvämningsdirektivet, landsbygdsprogrammet är exempel på regleringar där åtgärder för hållbar vattenresurshantering ska identifieras och implementeras. EU:s ramdirektiv för vatten betonar även att vatten är gränslöst och att vi måste samarbeta över administrativa gränser för att kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten.". Se hela seminariet i efterhand via Uppsala universitets hemsida.

Katrin Herrlin Sjöberg, Södra Östersjöns vattendistrikt, deltar den 7/7 i Två år efter den nationella strategin för miljöåtgärder i vattenkraften. Vad händer? som arrangeras av Vattenfall och Energiföretagen Sverige. "En nationell strategi presenterades 2014. Gäller den strategin? Vad krävs för att komma vidare och vad gör branschen och andra intressenter? Vad har myndigheter och miljödepartementet i kikaren?". Se hela seminariet i efterhand.

En riktigt skön sommar önskar Vattenmyndigheterna!