Åtgärdsprogram för vatten beslutade för 2016-2021

Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Vattenförvaltningen går nu in i en ny fas, där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att åtgärdstakten ökar.

- Vattenförvaltningens åtgärdsprogram är en förutsättning för arbetet med att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Att de nu är beslutade innebär ett viktigt steg på vägen mot att uppnå dessa. Åtgärdsbehovet är fortsatt stort på många områden och det kommer att krävas stora insatser och förstärkta resurser för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Exempel på detta är åtgärder för att få bukt med övergödningssituationen, säger Mats Wallin, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Åtgärdsprogrammen är ändrade utifrån regeringens beslut. Därmed har Sverige politiskt förankrade åtgärdsprogram på högsta nationella nivå. Det sänder starka signaler om deras betydelse för svenskt miljömålsarbete.

Bakom formuleringarna i de nya åtgärdsprogrammen ligger ett gediget dialogarbete. Vattenmyndigheterna har i samverkan med utpekade myndigheter i åtgärdsprogrammen gjort avvägningar så att åtgärderna ska vara genomförbara och samtidigt bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna. Några nyheter jämfört med de förslag till åtgärdsprogram som var ute på samråd under 2015 är:

  • Åtgärdernas koppling till miljökvalitetsnormerna och de svenska miljökvalitetsmålen har förtydligats
  • Åtgärder riktade till Jordbruksverket ska genomföras inom ramen för befintlig budget för vattenåtgärder i Landsbygdsprogrammet
  • De ekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet är tydligare fördelade på olika aktörer
  • Konsekvenserna för energisystemet  vad  gäller produktion  av vattenkraft samt balans- och reglerkraft redovisas på ett mer överskådligt sätt

- Vi har gjort det stora jobbet med att ta fram underlag och göra nödvändiga prioriteringar för vattenförvaltningsarbetet. Det som återstår är att öka takten i själva genomförandet. Vattenmyndigheterna vill stötta berörda myndigheter, kommuner och andra intressenter så mycket som möjligt i det arbetet, säger Lisa Lundstedt, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

Beslutsdokument för Västerhavets vattendistrikt

Beslutsdokument för Södra Östersjöns vattendistrikt

Beslutsdokument för Norra Östersjöns vattendistrikt

Beslutsdokument för Bottenhavets vattendistrikt

Beslutsdokument för Bottenvikens vattendistrikt

Fakta vattenförvaltning

Vattenmyndigheterna ska förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom vattendistriktet. Det innebär bland annat att vattenmyndigheterna: