Möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplaner

Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk. Nu ges berörda i de båda kommunerna möjlighet att ge synpunkter på de riskhanteringsplaner som Länsstyrelsen tagit fram.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram riskhanteringsplaner för översvämningar i Göteborg och Lidköping. Syftet med planerna är att reducera översvämningars konsekvenser på människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Genom mål och mätbara åtgärder i riskhanteringsplanerna ska översvämningarnas konsekvenser reduceras.

Berörda kommuner, myndigheter, organisationer samt allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på riskhanteringsplanerna och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.

Läs mer om samråd av riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping.