Höga vattenstånd – en utmaning för framtidens planering

Höga vattennivåer och snabbt varierande flöden i vattendrag är utmaningar i arbetet med att nå både EU:s och våra svenska mål om bra vatten.

– Våra kommuner har en nyckelroll i flera frågor i detta arbete, bland annat när de jobbar med fysisk planering och dricksvattenskydd, säger Björn Lagerdahl, vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.

Höjda vattenstånd, ökad nederbörd och förändrade flödesmönster kan medföra ökad erosion av strandområden, förhöjda grundvattennivåer och risker för att gamla markföroreningar frigörs. Dessutom kan det påverka råvattenkvaliteten för produktion av dricksvatten.

Kommunerna har en viktig roll för samhällets arbete med att möta utmaningarna för att nå kraven om bra kvalitet i våra västsvenska vattenmiljöer. Vattenmyndighetens pågående samråd innehåller bland annat förslag på hur kommunerna behöver jobba med långsiktig planering kring vattenresursfrågor i deras arbete med bland annat verksamhetstillsyn, avloppsrening, dricksvattenproduktion och fysisk planering.

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt bjuder in till samrådsmöten för att presentera förslaget till åtgärdsprogram:

Tisdagen den 13 januari kl. 08.30-12.00, Hotell Scandic Hallandia, Halmstad

Tisdagen den 20 januari kl. 09.00-12.00, Hotell Riverton, Göteborg

Media hälsas välkommen att delta på samrådsmötena!

Fakta

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är Vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. Perioden 1 november till 30 april 2015 pågår samråd kring förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistriktet.

Västerhavets vattendistrikt sträcker sig från Vege å i norra Skåne till Klarälvens källsjöar vid Norska gränsen. Distriktet rymmer cirka ensjättedel av landets sjöar och vattendrag.


 Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson anita.nilsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18