Andre gangs høring og offentlig ettersyn av forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet

Utvalgte temaer i forslag til forvaltningsplan for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene), er nå lagt ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fr.o.m. 16.6.2015 t.o.m. 1.10.2015.

Følgende temaer er gjenstand for andre gangs høring og offentlig ettersyn:

  • Forvaltningsplanenes kapittel 7 om miljømål og unntak
  • Endelig utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og konkretisering av miljømål for disse
  • Vannregionens prioriteringer av vassdragsreguleringer som skal kalles inn til revisjon

Reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram gjøres i sin helhet tilgjengelig under høringsperioden. Informasjon om høringstemaene og samtlige dokumenter er tilgjengelig på vannregionens sider på vannportalen, www.vannportalen.no/Glomma.