Vattenmyndigheten vill minska vägsaltningen

Just nu pågår ett samråd om vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram. I ett reportage från SVT Västnytt pratar Vattenmyndigheten i Västerhavet om åtgärden minskad vägsaltning.

Inom Västerhavets vattendistrikt är ett antal områden utpekade där förslag har getts till att vägsaltanvändningen bör minskas. Utmed E20 vid Götene finns fyra av dessa områden. Det grundvatten som finns här har utpekats då det har stor möjlighet att kunna användas som dricksvattenresurser i framtiden. Vi vill uppmärksamma att vi måste se till att fortsätta ha en bra kvalitet på grundvattnet och inte riskera 
försämringar så att det inte kan användas som dricksvatten i framtiden. 

Ur ett riskperspektiv är det trafiken vi identifierat som största hotet mot en framtida god kvalitet på grundvattnet. I ett långsiktigt perspektiv är det bra om vi successivt kan minska vägsaltet. Samtidigt är det en balans för vi ska inte äventyra trafiksäkerheten. En trafikolycka med till exempel en transport av farligt gods riskerar naturligtvis också att påverka grundvattnets kvalitet. Det handlar om att hitta balansen där användning av vägsalt effektiveras utan att det äventyrar trafiksäkerheten.

95 % av grundvattnet bedöms ha god status i Västra Götaland, men vi måste arbeta förebyggande för att se till att den goda kvaliteten bibehålls. När något har förorenat grundvattnet så är det i princip omöjligt att åtgärda. I ett förändrat klimat kan behovet av nya dricksvattentäkter komma att öka.

2015-07-20: Avsnittet finns tyvärr inte längre tillgängligt i SVT:s nyhetsarkiv.