Sammanställning av kommunernas och myndigheternas rapportering för 2014 är klar 

Åtgärdsarbetet hos kommunerna går framåt! Framför allt märks att fler kommuner än tidigare har inrättat vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter. Men även arbetet med planläggning, tillsyn av verksamheter, förorenade områden och enskilda avlopp har stärkts då antalet kommuner som svarat positivt på frågeställningarna om åtgärderna ökat i jämförelse med föregående år. Detta och mer därtill återfinns i 2014 års rapportering från kommuner och myndigheter till de fem regionala vattenmyndigheterna.

Sveriges myndigheter och kommuner ska varje år, senast den 28 februari, redovisa vilka åtgärder som genomförts under föregående år enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Resultatet för 2014 är nu sammanfattat och analyserat.

Majoriteten av åtgärderna som ska genomföras av nationella myndigheter kommer inte att bli färdigställda under nuvarande förvaltningscykel. Alla åtgärder är pågående men åtgärdstakten är inte tillräcklig i flera fall. De åtgärder som inte slutförs upptas troligen i kommande åtgärdsprogram i reviderad eller vidareutvecklad form. Orsaken är i många fall att åtgärden är kontinuerlig, exempelvis rådgivning inom jordbruket. I en del fall anges bristande ekonomiska resurser eller avsaknad av tid för samarbete vara orsaker till att åtgärden inte kommer att slutföras under förvaltningscykeln.

Vattenmyndigheterna konstaterar att det fortfarande återstår mycket arbete för att komma i mål, men att arbetet går framåt. Framsteg syns i samarbetet mellan och inom både kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. En del kommuner har valt att lyfta frågan till en politisk nivå, något som vattenmyndigheterna ser som ett viktigt steg i att förankra arbetet med att förbättra våra vatten. Hos länsstyrelserna syns att ett avrinningsområdesperspektiv blir allt vanligare i åtgärdsarbetet.

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 (pdf, nytt fönster)

Missiv om sammanställningen (pdf, nytt fönster)

 

Bakgrund

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, som beslutades i december 2009, har kommuner och myndigheter fått ansvar för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden Uppföljningen av åtgärdsprogrammet sker årligen och ger vattenmyndigheterna möjlighet att bedöma om åtgärdsarbetet påbörjats och i vilken omfattning. Uppföljningen ligger sedan till grund för vattenmyndigheternas revidering av åtgärdsprogrammet och utgör också en grund för Sveriges rapportering av åtgärdsarbetet till Europeiska kommissionen 2016.

Nästa rapporteringstillfälle av genomförda åtgärder inom vattenförvaltningen är den 28 februari 2016.