Vägledning och rättspraxis

Hur miljökvalitetsnormerna ska tillämpas utvecklas hela tiden. Genom att det löpande görs prövningar blir också vägledningarna fler och tydligare.

EU-direktivet om miljökvalitetsnormer är utgångspunkten för hur Sverige ska arbeta.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett antal vägledningar. Bland annat för:

  • Enskilda avlopp
  • Miljökvalitetsnormer
  • Prövning och tillsyn (dricksvatten och vattenskydd, dammar och vattenkraft, miljökvalitetsnormer, pumpning, vattenbruk, fisketillsyn, fiske i skyddade områden)
  • Miljöövervakning (kalkning och badvatten)

Havs- och vattenmyndigheten har också sammanställt intressanta domar som helt eller delvis berör vattenförvaltning.

En lättförståelig skrift om miljökvalitetsnormerna har Vattenmyndigheterna tagit fram. Läs gärna Verktyg för bättre vatten - miljökvalitetsnormer.

Länsstyrelserna utför prövning och tillsyn av vattenverksamhet. Sök på vattenverksamhet på webbplatsen för din Länsstyrelse.

SGU har både föreskrifter och en vägledning inom förvaltning av grundvatten.

Svenska Mark- och miljööverdomstolens domar finns också på en samlingssida.

Det finns också en samlingssida för EU-domstolens domar inom vattenförvaltning. Där kan du söka efter domsagor.