Tillämpning av undantag 2017-2021

När statusklassningen visar att det finns vattenförekomster som inte kommer nå god status eller god potential till 2015 kan undantag tillämpas. Det är vattendelegationen som fattar beslut om normer och undantag.

Varje vattendistrikt har en vattendelegation som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Delegationen fattar också beslut om vilka vattenförekomster som ska ha undantag i sin miljökvalitetsnorm samt vilket undantag det ska vara.

Beslut om undantag sker med stöd av 4 kap. 9-11 §§ vattenförvaltningsförordningen och varje beslut om undantag ska tydligt motiveras. . Havs- och vattenmyndigheten har även tagit fram en vägledning hur undantag från att nå en god status eller potential ska hanteras av vattenmyndigheterna. Besluten sker också med stöd i internationell lagstiftning, vattendirektivet 4.7.

Hur kan undantag tillämpas?

Det finns möjlighet att tillämpa fyra olika typer av undantag:

 • Tidsfrister för när kvalitetskraven senast ska följas (9 §) 
 • Mindre stränga kvalitetskrav än god status eller god potential (10 §) 
 • Undantag för nya, samhällsviktiga verksamheter som under vissa förutsättningar får leda till att god status eller potential inte uppnås eller att den nuvarande statusen eller potentialen försämras (11 §) 

I bestämmelserna om undantag anges vilka förutsättningar som gäller för att besluta om undantag. Det finns tre huvudsakliga skäl:

 • Tekniskt omöjligt, vilket exempelvis kan innebära att:
  • det saknas teknik för att genomföra åtgärder så att god status kan nås till 2015,
  • det är tekniskt omöjligt att genomföra de åtgärder som behövs för att god status ska kunna nås (teknik saknas eller det är praktiskt ogenomförbart),
  • nödvändiga åtgärder är så tidskrävande att de inte hinner genomföras eller få avsedd effekt till 2015,
  • det finns bristande kunskap om problem, påverkan eller åtgärder, vilket gör att det inte går att genomföra åtgärder i tid för att nå god status till 2015, eller
  • det finns administrativa hinder för att genomdriva åtgärder i tid för att nå god status 2015, till exempel på grund av tidskrävande tillståndsprövningar.
 • Orimliga kostnader, vilket kan innebära något av följande (de tre första punkterna kan bara ligga till grund för tidsfrist och inte för mindre strängt krav):
  • otillräcklig administrativ kapacitet hos myndigheter att genomdriva åtgärder i tid för att nå god status 2015,
  • otillräcklig offentlig finansiering av fysiska åtgärder som ska bekostas av det offentliga,
  • otillräcklig lagstiftning för att genomföra åtgärder, eller
  • åtgärderna är ekonomiskt orimliga att genomföra utifrån en samhällsekonomisk analys av kostnader och nytta.
 • Naturliga förhållanden, som främst används som skäl för undantag i form av en tidsfrist i de fall då det på grund av naturens återhämtningsförmåga eller långsam effekt av en genomförd eller planerad åtgärd inte går att uppnå god status till 2015, men till en senare tidpunkt. Naturliga förhållanden kan i vissa fall också ligga till grund för beslut om ett mindre strängt krav och en längre tidsfrist än till 2027.

MKN Undantag.jpg
Så här har undantag tillämpats samt skälen för undantagen.
Illu
stration: Sylvia Kinberg

Läs mer om principerna för hur normerna har satts samt tillämpningen av undantag i del 2 i Förvaltningsplan 2016-2021.