Måste alla vatten uppnå god status?

Vattenförvaltningsförordningen säger att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast 2015. Nu är ju det året passerat. Vad händer då med de vatten som inte uppnått god status?

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast den 22 december 2015.

Kvaliteten i vattenförekomsterna får heller inte försämras. Detta så kallade försämringsförbud gäller i förhållande till den senaste statusklassificeringen.

Vid en prövning eller bedömning av nya verksamheter, byggnader eller andra förändringar, som innebär att statusen kan försämras, behöver verksamhetsutövaren därför kunna visa att förändringarna inte påverkar vattenstatusen negativt. Prövningsmyndigheten kan också ställa de krav på verksamheten som är nödvändiga för att vattenkvaliteten ska behållas.

Om status är sämre än god 2015 kan årtalet för när normen ska uppnås flyttas fram eller ett mindre strängt krav tillämpas med hjälp av undantag.

Läs mer om tillämpningen av undantag 2016-2021.

Grundläggande krav

Hur statusklassningen och fastställande av miljökvalitetsnormer ska gå till regleras i 3 och 4 kap. vattenförvaltningsförordningen samt i föreskrifter från Sveriges geologiska undersökning och Havs- och vattenmyndigheten.

Tillvägagångssättet är olika för yt- och grundvatten men förklaras i detalj i kapitel 7.3 i Förvaltningsplan 2016-2021

För vattenförekomster som skyddas av annat EU-direktiv eller är utpekat som kraftigt modifierat eller konstgjort vatten finns dessutom särskilda regler som ska följas.