Kopplingen till andra miljöarbeten

Det är inte bara vattenförvaltningens mål med miljökvalitetsnormerna som gynnas av vattenförbättrande åtgärder. Även tre andra åtgärdsprogram får rätt förutsättningar om vattenförvaltningens åtgärdsprogram genomförs.

​De tre andra åtgärdsprogrammen är:

Havsmiljöförvaltning

Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. Åtgärderna ska med start 2016 genomföras av myndigheter och kommuner.

Enligt havsmiljöförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten besluta om ett åtgärdsprogram för Nordsjön respektive Östersjön. Programmet ska innefatta de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön i HVMFS 2012:18. 

Aktionsplan för Östersjön (BSAP)

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action PLAN (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

För att nå målen ska länderna ta fram nationella åtgärdsprogram inom fyra prioriterade områden: övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och sjöfartens miljöproblem. Planen omfattar cirka 150 åtgärder fördelat mellan de fyra områdena.

Den svenska åtgärdsplanen hittar du på regeringens hemsida

Svenska miljökvalitetsmålen

Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar samt föreslår ytterligare insatser och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet. 

Det finns flera olika målnivåer i miljömålssystemet varav många har anknytning till vatten:

Ett övergripande generationsmål som beskriver Sveriges samlade ambitioner inom miljöområdet.

Sexton miljökvalitetsmål som tillsammans beskriver olika kvalitet eller tillstånd i miljön som ska uppnås. Miljökvalitetsmålen har preciseringar som förtydligar deras innehåll och är vägledande för miljöarbetet.

Ett antal etappmål som utgör steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Nya etappmål tas fram löpande och beslutas av regeringen.