Informations- och utbildningsmaterial

Att förstå vad miljökvalitetsnormer är och hur de fastställs är viktigt för alla som arbetar med vattenförvaltning eller prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen. Vattenmyndigheterna har därför tagit fram ett utbildningsmaterial som främst riktar sig till plan- och miljöskyddshandläggare samt beredningssekretariat på länsstyrelserna.

Broschyren  Verktyg för bättre vatten - Miljökvalitetsnormer  förklarar systemet med miljökvalitetsnormer på ett kortfattat och övergripande sätt.

Under 2016 genomfördes utbildningar om miljökvalitetsnormer på olika platser i Sverige, med i huvudsak samma innehåll. Följande bilder är dem som redovisades då: