Vattenråd i Västerhavet

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera idéer och problem inom sitt område.

​Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, avrinningsområden. För att nå ett framgångsrikt vattenförvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet.

Vattenråd inom Västerhavet

Inom Västerhavets vattendistrikt finns för närvarande 34 bildade vattenråd från Skåne i söder till Värmland i norr. Vattenråden har bildats utifrån huvud- och delavrinningsområden och deras organisation ser lite olika ut beroende på de lokala förutsättningarna. Många vattenråd har bildats ur befintliga vattenorganisationer, exempelvis vattenvårdsförbund, där kunskapen om de lokala förhållanden är stor.

Vattenråden ska representera alla intressen i avrinningsområdet och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att delta. Rådens uppgift är att fungera som ett lokalt forum och en dialogpart till myndigheter för vattenfrågor.

I Västerhavets vattendistrikt är aktiviteterna inom vattenråden en av hörnstenarna för lokal förankring av den svenska vattenförvaltningen och en bättre vattenmiljö. Råden ökar kunskapen och medvetenheten om de lokala vattnen, arbetar för åtgärder och bidrar till en ämnesövergripande tvärsektoriell hantering av vattenfrågor där en enskild aktör skulle haft svårt för att agera. För varje vattenråd finns en kontaktperson på den berörda länsstyrelsen inom distriktet.

Deltagarna viktigast

I vattendirektivet nämns tre former för allmänhetens deltagande i vattenförvaltningsarbetet; tillhandahållande av information, samråd och samverkan. Med samverkan syftas det på en mer aktiv medverkan i arbetet. För att kunna skapa en aktiv medverkan har Sverige valt att arbeta med vattenråd. Deltagarna i vattenråden är den viktigaste resursen eftersom deras kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan bidra med information och lyfta viktiga vattenfrågor till myndigheter och beslutsfattare. De bidrar också till att öka och sprida kunskap om vatten lokalt. På så sätt bidrar vattenråden till att driva vattenförvaltningsarbetet framåt.

Ökat medvetande

Varje enskilt vattenråd väljer själva på vilket sätt man vill arbeta med samverkan. Det är en styrka att vattenråden kan anpassa sitt arbete efter sina förutsättningar och utifrån de miljöproblem som finns i avrinningsområdet. Arbetet som vattenråden genomför har stor betydelse på regional- och lokal nivå.

Medlemmarna inom vattenråden kommer från olika sektorer och intressen vilket gör att medvetenheten om möjligheter, problem och intressekonflikter ökar och ger förutsättningar för att hitta gemensamma lösningar. De flesta vattenråd anordnar olika typer av aktiviteter för allmänheten, t.ex. vattendragsvandringar, seminarier och andra informationsinsatser. Vissa råd jobbar även med konkreta åtgärder. Genom att öka kunskapen om vattnet i närområdet bland allmänheten bidrar man till en större medvetenhet för de problem som finns och ökad delaktighet i förbättringsarbetet.

Vill du veta mer?

Ett vattenråd kan bildas av vilken organisation som helst, med intresse och erfarenhet av vattenfrågor. Läs mer om hur man bildar ett vattenråd. Vill du veta mer om var ditt närmaste vattenråd finns och vad de gör ? Mer information hittar du på Sveriges vattenorganisationer under Västerhavet.