Vattendelegationen

Varje vattendistrikt har en vattendelegation som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Delegationen är regeringens förlängda arm för att genomföra EU:s vattendirektiv på regional nivå.

Delegationen har upp till elva ledamöter som utses av regeringen för en treårsperiod. Ledamöterna är sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser men även representanter från näringslivet och de politiska partierna. Delegationens ordförande är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Det är delegationen som tar beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2015. Men det är inte bara beslut var 6:e år utan flera vägledande beslut längs med vägen.

Besluten tas på regional nivå för att de skall vara nära förankrade i regionen och det är viktiga frågor där olika intressen behöver vägas mot varandra. Vattenmyndighetens kanslis roll är att bereda frågorna åt delegationen.

Besluten som delegationen fattar är på en övergripande nivå och riktar sig till andra myndigheter som ska se till så att besluten följs 

Ledamöter i vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt är:

 • Anders Danielsson, ordförande, landshövding i Västra Götalands län
 • Lisbeth Schultze, vice ordförande, länsöverdirektör i Västra Götalands län
 • Karin Enfjäll,  enhetschef Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Kristian Wennberg, enhetschef Vattenenheten, Länsstyrelsen i Skåne län
 • Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län.
 • Lennart Henriksson, fil.dr. i ekologisk zoologi
 • Roland Löfblad, civilingenjör
 • Rikard Ledin da Rosa, Göteborgs stads miljö- och klimatnämnd
 • Britt Wall, oppositionsråd Sotenäs kommun
 • Lena Gipperth, professor i miljörätt
 • Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs kommun
 • Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

De sitter under perioden 1 januari 2019– 31 december 2021.