Water Co-Governance for sustainable ecosystems

Inom EU:s vattendirektiv framgår det tydligt att samarbete på lokal nivå är nödvändigt för att nå bra vattenkvalitet. I projektet Water Co-Governance undersöker vi hur det lokala arbetet kring vattendirektivet kan bli ännu bättre.

​Projektet handlar om två viktiga frågor för hållbar utveckling; tillgången till rent vatten i friska ekosystem och utveckling av lokalt engagemang för bättre vatten. Genom praktiskt arbete i pilotområden får vi kunskaper och verktyg som kan spridas till fler områden inom EU. Projektet pågår 2016 till 2019. Vi vill hitta bra arbetssätt för att:

  • Öka lokalt deltagande i vattenråden
  • Öka takten i åtgärdsgenomförande
  • Öka lärandet och utbytet mellan deltagande länders arbete med samverkan

Fem länder deltar
Water Co-Governance är ett så kallat Interregprojekt där Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien deltar. I samtliga länder finns lokala eller regionala vattenråd i olika former och med olika roller. Varje land arbetar med ett eller flera pilotprojekt.

Fyra svenska pilotprojekt
I Sverige ingår följande områden i Water Co-Governance:

  • Himleåns avrinningsområde, Himleåns vattenråd
  • Mölndalsåns avrinningsområde,  Mölndalsåns vattenråd
  • Högvadsåns avrinningsområde, Ätrans vattenråd
  • Ätran vid Vartofta, Ätrans vattenråd

Hur kan vi mäta effekterna av åtgärder?
En viktig del i projektet är att hitta metoder att mäta resultatet av lokalt samverkansarbete. Ett sätt är att undersöka den förväntade effekten av åtgärder i ett område. En första kartläggning över vilka ekosystemtjänster som finns i Vartofta (Ätrans avrinningsområde) gjordes i juni 2017. Då gjordes även en ekonomisk värdering av tjänsterna, för att kunna mäta nyttan av att genomföra åtgärder. Två prioriterade åtgärder analyserades; anläggning av en våtmark samt utökade kantzoner.

Rapporten är skriven av Julia Vahtra, student vid agronom-ekonomprogrammet på SLU, Uppsala universitet.

Video från partnermötet i Göteborg 9-11 april 2019 

 

Läs mer på projektets webbplats: www.northsearegion.eu/watercog

Mer om pilotprojekten finns på www.vattenorganisationer.se.

Länk till projektbeskrivning hos Havs- och Vattenmyndigheten.

Projektet finansieras av Interreg North Sea Region.

Interreg logotyp