VaKul - Vattenanknuten kulturmiljö

VaKul är ett projekt som handlade om att ta fram kunskapsunderlag och tvärsektoriella arbetssätt för att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendrag.

Samverkan mellan länsstyrelser har varit en ledstjärna och projektet har samordnats med projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. Under sju år har  elva län i södra Sverige tillsammans inventerat och dokumenterat ca 3 000 kulturmiljöer. Projektet har nu avslutats och under 2017 pågår arbete med slutrapportering. I flera län fortsätter arbetet i egen regi under 2017.
Mölnebacka kvarn i Surtan

Projektet bedrevs mellan åren 2010 - 2016 och det övergripande syftet var att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och förvaltningsperspektiv. Det övergripande målet var att sammanställa och förbättra det bristfälliga kunskapsmaterialet över vattenanknuten kulturmiljö. I projektet ingick också att förbättra tvärsektoriella arbetssätt.

Från och med år 2013 har projektet VaKul samordnats med motsvarande projekt, Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. Läs om resultaten av de båda projekten i den rikt illustrerade korta skriften Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016. Elva länsstyrelser i samverkan.

Rapporten är även tryckt i begränsad upplaga, kontakta Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län om du vill ha ett exemplar.

Ta gärna del av dokumentationen från slutkonferensen för projekten "Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt" och "Vattenförvaltning och kulturmiljö (VaKul) i Västerhavets vattendistrikt" – elva länsstyrelser i samverkan i rapporten Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige.

Slutkonferensen ägde rum den 18 november 2016 på Historiska muséet i Stockholm. Vid konferensen presenterade länsstyrelserna sina resultat och lyfte slutsatser och frågor för framtiden. Företrädare från regeringen, nationella myndigheter, länsstyrelserna, intresseorganisationer, förbund med mera pratade och diskuterade på temat Vägen framåt.

VaKul genomfördes i tre Etapper

Etapp ett innebar en sammanställning av befintliga kunskapsunderlag och resultatet finns redovisat i en rapport. Här beskrivs också hur arbetet inledningsvis planerades.

Etapp II, som innebar beskrivning av vattendrag och GIS-sammanställning befintligt kunskapsunderlag genomfördes i två län inom vattendistriktet, Hallands och Västra Götalands län.

Metoden finns beskriven i rapporter och varierar utifrån länens förutsättningar.

VaKul – vattenanknutet kulturarv i Halland och Vattenanknutet Kulturarv i Västra Götalands län.

I Etapp III var det dags för fältarbete, det vill säga faktiska kulturmiljöinventeringar av vattendrag. För information om resultat och rapporter från de olika län som har medverkat i projekten kontakta respektive länsstyrelse.

De flesta nya kunskapsunderlag som har tagits fram inom projekten är digitalt tillgängliga på länsstyrelsernas hemsidor. Totalt handlar det om mer än ett hundratal nya underlag med värdefull kunskap om kulturmiljöer vid vattendrag.

För att förbättra det tvärsektoriella arbetet inom länsstyrelsen genomfördes under 2014 och 2015 två tvärsektoriella workshopar tillsammans med Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. Där presenterades goda exempel på tvärsektoriellt arbete och varje länsstyrelse tog fram åtgärder för att nå en bättre intern samverkan i arbetet med sjöar och vattendrag. 

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen är kulturmiljövårdens bristfälliga kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag och att kulturmiljöer i så stor utsträckning berörs av åtgärder inom vattenförvaltning, biotop- och fiskevård.

Vattenförvaltningsarbetet ska bedrivas tvärsektoriellt. För att kunna göra avvägningar mellan olika intressen behövs tillräckligt täckande kunskapsunderlag ur olika aspekter.

Människor i Norden har sedan medeltiden i en allt ökande omfattning nyttjat rinnande vatten som en av mycket få tillgängliga kraftkällor för sin utveckling. Därvid har man varit tvungen att förändra och anpassa många naturmiljöer, så att man mer effektivt skulle kunna styra och nyttja denna energikälla. Vid sågar, kvarnar, kraftverk och annan småindustri har anlagts dämmen, kanaler samt nya och ofta rätade omlöp.

För att kunna transportera timmer långa sträckor genom flottning i bäckar, åar och älvar har man rätat ut flödena, anlagt ledarmar, rensat bottnarna från sten och block och lagt dessa som stenskoningar i kanterna. Detta har förändrat livsbetingelserna, oftast till det sämre, för fisk och andra vattenlevande organismer samtidigt som naturliga vandringsvägar för många fiskarter har skurits av. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten kommer dessa vatten åtgärdas så att de kan återfå en god ekologisk status. I samband med åtgärder kan många värdefulla kulturmiljöer hotas och bra kunskapsunderlag kan medverka till balanserade helhetslösningar.

Projektets organisation, deltagare och finansiering

Projektet samordnades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i egenskap av Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt (VHVD). Samtliga sju länsstyrelser i vattendistriktet har medverkat operativt; Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Sedan 2014 ingår dock Skåne och Kronoberg enbart i motsvarande projekt för Södra Östersjöns vattendistrikt. Jönköpings län ingår i båda vattendistrikten.

För paraplyprojektet Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattenförvaltning (VaKul), svarade Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och vad gäller ekonomin avseende medel från Havs- och vattenmyndigheten, Niklas Greve, Länsstyrelsen Hallands län.

För paraplyprojektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Östersjöns vattenförvaltning (SÖVD), svarade Coco Dedering, Länsstyrelsen i Kalmar län.

Under tiden 2013–2016 hade projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och VaKul i Västerhavets vattendistrikt en gemensam projektorganisation med gemensam styrgrupp och en gemensam arbetsgrupp för de elva länsstyrelser som medverkat i de båda projekten.

Inom projekten genomfördes även flera länsgemensamma aktiviteter i form av tvärsektoriella workshops, kompetensutveckling och fältseminarier, som riktade sig till länsstyrelsernas personal.

Projekten har finansierats av Riksantikvarieämbetet anslag 7:2 Bidrag till kulturmiljövård, Havs- och vattenmyndigheten anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt samt de elva medverkande länsstyrelserna.

Mer information

I skriften Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010-2016 Elva länsstyrelser i samverkan presenteras projekten och resultaten för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendisrikt och VaKul i Västerhavets vattendistrikt gemensamt.

Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige. Slutkonferens för projekten "Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt" och "Vattenförvaltning och kulturmiljö (VaKul) i Västerhavets vattendistrikt" – elva länsstyrelser i samverkan. Dokumentationen från slutkonferens som ägde rum den 18 november 2016 i Stockholm.

För båda projekten finns även slutrapporter enligt Havs- och vattenmyndighetens mall för "Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)" som huvudsakligen fokuserar på verksamhetsåren 2014-2016 och innehåller många bilagor (Diarienummer hos Havs- och vattenmyndigheten: 4882-13 för VaKul i Västerhavets vattendistrikt, och 4958-13 för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt). Här redogörs bland annat för projektens betydelse för att nå miljömålen och här listas de många samhällsnyttor som projekten resulterat i.

Utförliga redovisningar av projekten och deras resultat 2010-2016 kommer också att finnas i digitala slutrapporter som är under utarbetande 2017:

Paraplyprojektens rapporter ger en översikt över det arbete som bedrivits på de enskilda länsstyrelserna och redogör mer i detalj för de länsgemensamma aktiviteterna och resultaten. De innehåller även förteckningar över rapporter och andra produkter som tagits fram av respektive länsstyrelse.

Dessutom finns en stor mängd internt material från projekten, exempelvis dokumentation från tvärsektoriella workshopar och fältseminarier.

Se respektive län:

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Örebro län