Indelning av åtgärdsområden

Västerhavets vattendistrikt har delats in i åtgärdsområden utifrån huvudavrinningsområden och/ eller delavrinnings-områden. I några få fall har ett huvudavrinningsområde delats in i flera åtgärdsområden, till exempel Göta älv.

Varje länsstyrelse i distriktet är ansvarig för ett antal åtgärdsområden. I detta ansvar ingår att samordna den egna och övriga länsstyrelsers arbete med att ta fram underlag för karakterisering, miljömål, åtgärdsprogram och samverkan. Arbetet förutsätter att alla länsstyrelser inom åtgärdsområdet medverkar.

Länsstyrelserna inom Västerhavets vattendistrikt har tagit fram underlagsmaterial för distriktets åtgärdsområden. Materialet uppdateras löpande. Ladda ner senaste sammanställningen här: Underlagsmaterial per kust- och avrinningsområde (åtgärdsområde). Sammanställningar för åtta stycken åtgärdsområden hittas på Länsstyrelsens i Värmlands läns webbplats.

Västkusten

För Västkusten delas ansvaret mellan Länsstyrelsen i Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Vänern

För Vänern delas ansvaret mellan Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götlands län.

Värmlandsälvarna

Länsstyrelsen i Värmland ansvarar för 108 Göta älvs huvudavrinningsområde (Upperudsälven 108-131 österut till och med Visman 108-137).

Västra Götalands åarna

Länsstyrelsen i Västergötlands län är ansvarig för följande avrinningsområden:

Huvudavrinningsområde   Område mellan huvudavrinningsområde
105 Viskan  106/107:1 Rolfsån o Kungsbackaån 
106 Rolfsån 107/108:2 Kungsbackaån o Göta älv 
107 Kungsbackaån 108/109 Göta älv o Bäveån   
108 Göta älv 
(fr o m Gullspångsälven 108-138 o Dalbergså 108-130 och söderut) 
109/110 Bäveån och Örekilsälven 
109 Bäveån 110/111 Örekilsälven o Strömsån 
110 Örekilsälven 111/112 Strömsån o Enningdalsälven 
111 Strömsån 112/113
Enningdalsälven
o Glomma                             
112 Enningdalsälven  

Hallandsåarna

Länsstyrelsen i Hallands län är ansvarig för följande avrinningsområden:

Huvudavrinningsområde    Område mellan
huvudavrinningsområde 
97 Stensån 97/98 Stensån o Lagan
98 Lagan 98/99 Lagan o Genevadsån
99 Genevadsån 99/100 Genevadsån o Fylleån
100 Fylleån 100/101 Fylleån o Nissan
101 Nissan 101/102 Nissan o Suseån
102 Suseån 102/103 Suseån o Ätran
103 Ätran  103/104 Ätran o Himleån 
104 Himleån  104/105 Himleån o Viskan
  105/106 Viskan o Rolfsån 
  107/108:1, 107/108-1:1
Kungsbackaån o Göta älv 

Skåneåarna

Länsstyrelsen i Skåne län är ansvarig för följande avrinningsområden:

Huvudavrinningsområde    Område mellan
huvudavrinningsområde 
95 Vege å  94/95 Råån o Vege å
96 Rönne å 95/96 Vege å o Rönne å 
96/97 Rönne å o Stensån

 Delområden i Västerhavet

Karta med namn över delområden - pdf nytt fönster 

Klicka på bilden för att öppna en större karta med namn över delområden i Västerhavet.

 Åtgärdsområden i Västerhavet

Karta med namn över åtgärdsområden - Pdf nytt fönster 

Klicka på bilden för att öppna en större karta med namn över åtgärdsområden i Västerhavet.