Grundvatten

Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsernas statusklassificering av grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Statusklassificeringen, som är en bedömning på hur vattnet mår, baseras för grundvatten på kemisk- och kvantitativ status. Till bedömningen hör även en granskning av vilket kvalitetskrav som skall gälla för respektive vattenförekomst, s.k miljökvalitetsnorm (MKN). Det vill säga en beskrivning av vilken status vattnet borde ha naturligt. För att uppnå dessa kvalitetskrav behövs åtgärder för att reducera den mänskliga påverkan på vattnet, se betydande påverkan och miljöproblem avseende grundvatten längre ned på sidan. Åtgärder kopplat till aktuella miljöproblem för grundvatten (förändrade grundvattennivåer, klorid/sulfat, miljögifter, näringsämnen, övriga miljöproblem) återfinns på den underliggande sidan 3.1 Åtgärder Grundvatten.

Så här mår vattnet- Kemisk- och kvantitativ status

Tabell Kemisk- och kvantitativ status för grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet grundvattenförekomster per statusklass, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess status.
Vatten
- Kemisk status - Kvantitativ status Kommuner
God Otillfredsställande Ej klassad God Otillfredsställande Ej klassad
+ Grundvatten (9 st) 9 0 0 9 0 0  
+ Utsjövatten (utanför 12 nm) (0 st) 0 0 0 0 0 0  

Karta över kemisk status för grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Vattnet är infärgat beroende av statusklass, se teckenförklaring under kartan.

Get Microsoft Silverlight

Karta över kvantitativ status för grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Vattnet är infärgat beroende av statusklass, se teckenförklaring under kartan.

Get Microsoft Silverlight

Så här vill vi att vattnet ska må- Miljökvalitetsnormer (MKN)

Tabell med miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet grundvattenförekomster per statusklass och vattenkategori, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess status.
Vattenförekomst Kemisk status ** Kvantitativ status *** Kommuner
  God 2015 God 2015  
+ Grundvatten 9 9  
  + Visa alla vattenförekomster
  ** Används både på yt- och grundvatten
*** Används endast på grundvatten
Klicka på krysset bredvid texten för att visa mer information

Här behövs åtgärder- Miljöproblem och betydande påverkan

Tabell över grundvattenrelaterade miljöproblem inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet grundvattenförekomster per vattenkategori med ett visst miljöproblem, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella miljöproblem.

Tabell över grundvatten med ekosystemberoende miljöproblem inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet grundvattenförekomster per statusklass, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess status
Vatten Anthropogenic Diminution
Chemical Diminution Anthropogenic Damage Chemical Damage Altered Habitat Population substitution Other Groundwater Impact
Klicka på krysset bredvid texten för att visa mer information
* Antal vattenförekomster med bedömning
** Totalt antal vatten

Tabell över betydande påverkan inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet grundvattenförekomster med betydande påverkan, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella påverkan.
Vatten Huvudkategori Underkategori Bedömning
+ Grundvatten (4**)
Klicka på krysset bredvid texten för att visa mer information
** Totalt antal vatten