Förbättringsbehov och åtgärder avseende grundvatten inom åtgärdsområde Storån vid Åtvidaberg

Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsernas statusklassificering av grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Statusklassificeringen, som är en bedömning på hur vattnet mår, baseras för grundvatten på kemisk- och kvantitativ status. Till bedömningen hör även en granskning av vilket kvalitetskrav som skall gälla för respektive vattenförekomst, s.k miljökvalitetsnorm (MKN). Det vill säga en beskrivning av vilken status vattnet borde ha naturligt. För att uppnå dessa kvalitetskrav behövs åtgärder för att reducera den mänskliga påverkan på vattnet, se betydande påverkan och miljöproblem avseende grundvatten längre ned på sidan. Åtgärder kopplat till aktuella miljöproblem för grundvatten (förändrade grundvattennivåer, klorid/sulfat, miljögifter, näringsämnen, övriga miljöproblem) återfinns på den underliggande sidan 3.1 Åtgärder Grundvatten.

Förbättringsbehov

Tabell som visar förbättringsbehov kopplat till grundvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet grundvattenförekomster med ett visst förbättringsbehov, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella påverkan. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
EUID (ID för förbättringsbehovet) Platser Miljöproblem Påverkan Storlek Parameter
** Totalt antal förbättringsbehov

Åtgärder

Tabell över genomförda och/eller planerade åtgärder avseende grundvatten inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Miljöproblem som åtgärd riktas mot Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad
** Totalt antal åtgärder

Tabell över prioriterade möjliga åtgärder avseende grundvatten inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Miljöproblem som åtgärd riktas mot Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad
** Totalt antal åtgärder