Ytvatten

Nedan följer en sammanfattning av länsstyrelsernas statusklassificering av ytvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Statusklassificeringen, som är en bedömning på hur vattnet mår, baseras på ekologisk-, kemisk- och kvantitativ status. Till bedömningen hör även en granskning av vilket kvalitetskrav som skall gälla för respektive vattenförekomst, s.k miljökvalitetsnorm (MKN). Det vill säga en beskrivning av vilken status vattnet borde ha naturligt. För att uppnå dessa kvalitetskrav behövs åtgärder för att reducera den mänskliga påverkan på vattnet, se betydande påverkan och miljöproblem längre ned på sidan. Förbättringsbehov och åtgärder per miljöproblem redovisas i underliggande sidor, se menyn till vänster.

Så här mår vattnet - Ekologisk status

Karta över ekologisk status/potential för ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) inom åtgärdsområdet. Vattnet är infärgat per statusklass/potential, se teckenförklaring under kartan.

Get Microsoft Silverlight

Tabell med ekologisk status/potential för ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per statusklass/potential och vattenkategori, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess status/potential.
Vatten
- Ekologisk status - Ekologisk potential Kommuner
Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig Ej klassad Maximal God Måttlig Otillfredsställande Dålig
+ Kust (0 st) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
+ Sjö (15 st) 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0  
+ Vattendrag (19 st) 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0  

Så här mår vattnet - Kemisk status

Karta över kemisk status för ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) inom åtgärdsområdet. Vattnet är infärgat per statusklass, se teckenförklaring under kartan.

Get Microsoft Silverlight

Tabell med kemisk status för ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per statusklass och vattenkategori, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess status.
Vatten
- Kemisk status - Kemisk status utan överallt överskridande ämnen Kommuner
God Uppnår ej god Ej klassad God Uppnår ej god Ej klassad
+ Kust (0 st) 0 0 0 0 0 0  
+ Sjö (15 st) 0 15 0 3 0 12  
+ Vattendrag (19 st) 0 19 0 0 0 19  

Så här vill vi att vattnet ska må - Miljökvalitetsnormer (MKN)

Tabell med miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster inom åtgärdsområdet. Tabellen ger endast en översikt av miljökvalitetsnormer för ekologisk- respektive kemisk status, för fullständiga uppgifter se information per vattenförekomst i VISS. För kemisk status finns ett generellt undantag för kvicksilver vilket ej framgår i tabellen, övriga undantag för kemisk status anges i parentes. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per statusklass och vattenkategori, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess status.
Vattenförekomst Ekologisk status/potential * Kemisk status ** Kommuner
  Hög 2015 God 2015 God 2021 God 2027 Otillfredsställande 2015 Måttlig 2015 God 2015  
+ Sjö 1 7 0 5 0 0 13 (1)  
+ Vattendrag 0 2 8 8 0 0 18 (1)  
  + Visa alla vattenförekomster
  * Används endast på ytvatten
** Används både på yt- och grundvatten
Klicka på krysset bredvid texten för att visa mer information

Här behövs åtgärder - Miljöproblem och betydande påverkan

Tabell över miljöproblem inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per vattenkategori med ett visst miljöproblem, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella miljöproblem.
Vatten 1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
Miljögifter Försurning 4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan 5. Främmande arter Annat betydande miljöproblem
+ Sjö (15**) 15* 15* 15* 15* 13* 5*
+ Vattendrag (19**) 19* 19* 19* 19* 19* 7*
- Ej klassad
N Nej
Y Ja
Klicka på krysset bredvid texten för att visa mer information
* Antal vattenförekomster med bedömning
** Totalt antal vatten

Tabell betydande påverkan inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per vattenkategori med betydande påverkan, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella påverkan.
Vatten Huvudkategori Underkategori Bedömning
+ Sjö (35**)
+ Vattendrag (66**)
Klicka på krysset bredvid texten för att visa mer information
** Totalt antal vatten