Övergödning och syrefattiga förhållanden

Nedan visas en sammanställning över ytvattenförekomster som bedömts ha övergödningsproblem. Vilka åtgärder som har genomförts samt vilka ytterligare åtgärder som krävs för att uppnå förbättringsbehovet kopplat till övergödning redovisas längre ned på sidan.

Karta över ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med miljöproblemet övergödning och syrefattiga förhållanden.

Get Microsoft Silverlight

Diagram som visar antal ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med miljöproblemet övergödning och syrefattiga förhållanden.
diagram som visar bedömning av miljöproblemet övergödning och syrefattiga förhållanden

Förbättringsbehov och åtgärder

Nedan visas en sammanställning över genomförda, planerade samt möjliga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer avseende övergödning. Behovet av åtgärder är beroende av rådande status och kan beskrivas utifrån ett så kallat förbättringsbehov. Förbättringsbehovet är skillnaden mellan nuvarande status och god eller hög status. Vad gäller övergödning beskrivs förbättringsbehovet utifrån mängd alternativt koncentration fosfor, kväve eller syretärande ämnen. För övergödning beskrivs även ett anpassat förbättringsbehov där hänsyn tagits till att vissa vattenförekomster påverkas sinsemellan.

 

Förbättringsbehov

Tabell som visar förbättringsbehovet kopplat till övergödning inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per vattenkategori med ett visst förbättringsbehov, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella påverkan. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
EUID (ID för förbättringsbehovet) Platser Miljöproblem Påverkan Storlek Parameter
** Totalt antal förbättringsbehov

Anpassat förbättringsbehov

Nedanstående kartor visar ett anpassat förbättringsbehov. För sjöar och vattendrag beskrivs behovet utifrån nödvändig minskning av fosfor (kilogram per kvadratkilometer) medan det för kusten även beskrivs utifrån nödvändig minskning av kväve. För sjöar och vattendrag tas hänsyn till att förbättringsbehovet i en vattenförekomst kan minska på grund av att behovet i uppströmsliggande vattenförekomster tillgodoses (därav anpassat förbättringsbehov). I de kartor som beskriver förbättringsbehovet för kustvatten tas det dock ingen hänsyn till hur eventuella behov i sjöar och vattendrag kommer att påverka kusten. Förbättringsbehovet för kust bygger i det här fallet endast på nödvändig minskning från land, utsjöpåverkan är med andra ord ej inkluderad (därav anpassat förbättringsbehov). Att utsjöpåverkan minskar är dock en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås i de flesta kustvatten. För att minska utsjöpåverkan krävs att internationell målsättningar inom Baltic Sea Action Plan efterföljs.

Tabell över åtgärdsområden (ID och namn) inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Motsvarande ID-nummer återfinns i kartorna nedan.

 

Anpassat förbättringsbehov för sjöar och vattendrag (fosfor). Kartan visar ett anpassat förbättringsbehov för sjöar och vattendrag. Behovet visas per åtgärdsområde (261-480) uttryckt som kilogram fosfor per kvadratkilometer. Desto mörkare färg desto större förbättringsbehov (enligt intervallen <1, 1-3, 3-7, 7-10, 10-30 kg per kvadratkilometer). 

Anpassat förbättringsbehov för kustvattenförekomster (fosfor). Kartan visar ett anpassat förbättringsbehov för kustvattenförekomster. Behovet visas per åtgärdsområde (261-480) uttryckt som kilogram fosfor per kvadratkilometer. Desto mörkare färg desto större förbättringsbehov (enligt intervallen <1, 1-3, 3-5, 5-10, 10-60 kg per kvadratkilometer).  

Anpassat förbättringsbehov för kustvattenförekomster (kväve). Kartan visar ett anpassat förbättringsbehov för kustvattenförekomster. Behovet visas per åtgärdsområde (261-480) uttryckt som kilogram kväve per kvadratkilometer. Desto mörkare färg desto större förbättringsbehov (enligt intervallen <1, 1-20, 20-50, 50-600, 600-3000 kg per kvadratkilometer).

Åtgärder

Tabell som visar genomförda och planerade åtgärder avseende övergödning inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Påverkan som åtgärd riktas mot
** Totalt antal åtgärder

Tabell som visar prioriterade möjliga åtgärder avseende övergödning inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Påverkan som åtgärd riktas mot
** Totalt antal åtgärder