Miljögifter

Nedan visas en sammanställning över de ytvattenförekomster som bedömts ha problem med miljögifter. Vilka åtgärder som har genomförts samt vilka ytterligare åtgärder som behövs för att uppnå förbättringsbehovet kopplat till miljögifter redovisas längre ned på sidan.

Karta över ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med miljögifter.

Get Microsoft Silverlight

Diagram som visar andel ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med miljögifter.
diagram som visar bedömning av miljöproblemet övergödning och syrefattiga förhållanden

Förbättringsbehov och åtgärder

Nedan visas en sammanställning över genomförda, planerade samt möjliga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer avseende miljögifter. Behovet av åtgärder är beroende av rådande status och kan beskrivas utifrån ett så kallat förbättringsbehov. Förbättringsbehovet är skillnaden mellan nuvarande status och god eller hög status.

Förbättringsbehov

Tabell som visar förbättringsbehovet kopplat till miljögifter inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per vattenkategori med ett visst förbättringsbehov, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella påverkan. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
EUID (ID för förbättringsbehovet) Platser Miljöproblem Påverkan Storlek Parameter
** Totalt antal förbättringsbehov

Åtgärder

Tabell som visar genomförda och planerade åtgärder avseende miljögifter inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Påverkan som åtgärd riktas mot
** Totalt antal åtgärder

Tabell som visar prioriterade möjliga åtgärder avseende miljögifter inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Påverkan som åtgärd riktas mot
** Totalt antal åtgärder