Förändrade habitat genom fysisk påverkan

Nedan visas en sammanställning över ytvattenförekomster som bedömts ha problem med förändrade habitat genom fysisk påverkan. Till bedömningen av miljöproblemet hör även flödesförändringar, kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar samt vattenuttag. Dessa redogörs enskilt för i kartorna nedan. I övrigt visas miljöproblemet sammanvägt. Vilka åtgärder som har genomförts samt vilka ytterligare åtgärder som behövs för att uppnå förbättringsbehovet kopplat till förändrade habitat genom fysisk påverkan redovisas längre ned på sidan.

Karta över ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med flödesförändringar.

Get Microsoft Silverlight

Karta över ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med kontinuitetsförändringar.

Get Microsoft Silverlight

Karta över ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med morfologiska förändringar.

Get Microsoft Silverlight

Karta över ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med vattenuttag.

Get Microsoft Silverlight

Diagram som visar antal ytvattenförekomster (kust, sjöar och vattendrag) som bedömts ha problem med förändrade habitat genom fysisk påverkan.
diagram som visar bedömning av miljöproblemet övergödning och syrefattiga förhållanden

Förbättringsbehov och åtgärder

Nedan visas en sammanställning över genomförda, planerade samt möjliga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer avseende förändrade habitat genom fysisk påverkan. Behovet av åtgärder är beroende av rådande status och kan beskrivas utifrån ett så kallat förbättringsbehov. Förbättringsbehovet är skillnaden mellan nuvarande status och god eller hög status.

Tabell som visar förbättringsbehovet kopplat till förändrade habitat genom fysisk påverkan inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i sitt ursprungsläge antalet ytvattenförekomster per vattenkategori med ett visst förbättringsbehov, klicka på "+" för att visa enskilda vattenförekomster och dess eventuella påverkan. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
EUID (ID för förbättringsbehovet) Platser Miljöproblem Påverkan Storlek Parameter
+ 4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan (30**)
+ 4.1 Flödesförändringar (2**)
+ 4.2 Kontinuitetsförändringar (2**)
+ 4.3 Morfologiska förändringar (7**)
** Totalt antal förbättringsbehov

Åtgärder

Tabell som visar genomförda och planerade åtgärder avseende förändrade habitat inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Påverkan som åtgärd riktas mot
** Totalt antal åtgärder

Tabell som visar prioriterade möjliga åtgärder avseende förändrade habitat genom fysisk påverkan inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen.
Ågärder Status Plats där åtgärden har effekt Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Påverkan som åtgärd riktas mot
** Totalt antal åtgärder