Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Våtmark (14**)
+ Dagvattenåtgärder (2**)
+ Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket (1**)
+ Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd (10**)
+ Utsläppsreduktion miljögifter (60**)
+ Jordbearbetning och strukturförbättring (14**)
+ Åtgärder för upp- och nedströmspassage (16**)
+ Efterbehandling av miljögifter (14**)
+ Utsläppsreduktion enskilda avlopp (1**)
+ Kalkning (319**)
+ Vallodling i slättlandskapet (enligt miljöstödet) (67**)
+ Minskat kväveläckage med fånggröda (6**)
+ Miljöskyddsåtgärder enligt miljöstödet (23**)
+ Skyddszon på åkermark (36**)
+ Administrativ åtgärd (5**)
+ Åtgärder för hydrologisk regim (1**)
+ Dräneringsåtgärder jord skog (1**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (1**)
** Totalt antal åtgärder

Tabell prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Utsläppsreduktion miljögifter (1**)
+ Skyddszon på åkermark (1**)
+ Åtgärder för att bevara eller förbättra morfologiskt tillstånd (25**)
+ Dagvattenåtgärder (6**)
+ Efterbehandling av miljögifter (4**)
+ Dräneringsåtgärder jord skog (1**)
+ Åtgärder för hydrologisk regim (7**)
+ Jordbearbetning och strukturförbättring (6**)
+ Dikesåtgärd (1**)
+ Åtgärder för upp- och nedströmspassage (84**)
+ Administrativ åtgärd (1**)
+ Våtmark (2**)
+ Utsläppsreduktion enskilda avlopp (39**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (11**)
+ Ökad rening vid reningsverk (6**)
+ Ökad fosfor/kväverening i industri (1**)
** Totalt antal åtgärder