Åtgärdsöversikt

Nedan visas en sammanställning av genomförda, planerade samt möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Tabellerna visar antalet åtgärder inom området men kan även via "+" visa ytterligare information per åtgärd (storlek, effekt, kostnad samt mot vilket miljöproblem som åtgärden riktas).

Tabell genomförda och planerade åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar (220**)
+ Dagvattenåtgärder (2**)
+ Övrig åtgärd – ej specificerad i åtgärdsbiblioteket (1**)
+ Biotopvårdande åtgärder (10**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet (1**)
+ Möjliggöra upp- och nedströmspassage (16**)
+ Efterbehandling av miljögifter (14**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från små avlopp (1**)
+ Kalkning (319**)
+ Vattenförsörjning (5**)
+ Bevara eller förbättra hydrologisk regim (1**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (1**)
** Totalt antal åtgärder

Tabell prioriterade möjliga åtgärder inom åtgärdsområdet. Observera att tabellen är expanderbar och visar i ursprungsläget antal åtgärder per åtgärdskategori, klicka på "+" för att visa aktuella åtgärder. Klicka på kolumnrubriker för hänvisning till VISS-hjälp och förklaring av begreppen. För att exportera information till Excel klicka på "Exportera till Excel" under tabellen.
Ågärder Åtgärdens storlek Åtgärdseffekter Total åtgärdskostnad Miljöproblem som åtgärd riktas mot
+ Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet (2**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar (11**)
+ Biotopvårdande åtgärder (25**)
+ Dagvattenåtgärder (6**)
+ Efterbehandling av miljögifter (4**)
+ Bevara eller förbättra hydrologisk regim (7**)
+ Möjliggöra upp- och nedströmspassage (84**)
+ Vattenförsörjning (1**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från små avlopp (39**)
+ Kunskapshöjande aktivitet (11**)
+ Åtgärder för att minska påverkan från avloppsreningsverk (6**)
** Totalt antal åtgärder